Άρθρα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας Λακκώματος.

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψη :

1.Τις διατάξεις του Ν.4257/2014

2.Την υπ' αριθμ. 779/2019(ΑΔΑ:ΩΘΩΜΩΚΤ-ΥΚΗ) Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση του κυλικείου

Διακηρύσσει ότι:

Θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ στην Κοιν. Πορταριάς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 27/01/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές για το κυλικείο του ΚΑΠΗ της Κοιν. Πορταριάς πρέπει να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

1.Άτομα με αναπηρία,

2.Πολύτεκνοι,

3.Πολεμιστές Κύπρου

Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 310,00ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανακοίνωση του Δημάρχου για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 168 και της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).

2. Την αριθ. 180/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Την αριθ. 5162/11.7.2019 (ΑΔΑ: 6ΥΓΦ46ΜΚ6Π-ΙΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστα-σίας, με την οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το χρονικό διάστημα από 10.7.2019 έως και 10.1.2020 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019,

4. Την αριθ. 732/25.11.2019 (ΑΔΑ: 6Σ5ΘΩΚΤ-ΒΕ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας» .

5. Την αριθ. 46480/28.11.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προπο-ντίδας για την πρόβλεψη της απαραίτητης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2019.

6. Την αριθ.752/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΝΟΩΚΤ-7Ο5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προ-ποντίδας με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2020», στον οποίο έχει προβλεφθεί η απαραίτητη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικό-τητα:

Ειδικότητα

Εργάτες/τριες καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (άρθρο 169 του ν. 3584/2007).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας έξι (6) εργάσιμων ημερών, ήτοι από σήμερα Πέμπτη 9.1.2020 έως και την Πέμπτη 16.1.2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23730.25887 και 23730.25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοιν. Λακκώματος για καλλιέργεια.

Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση ανέρχεται ανά στρέμμα το έτος ως εξής:

 To υπ'αρίθμ.818 έκτασης 16,185 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

 Το υπ'αρίθμ.826 έκτασης 10,2 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

 Το υπ'αρίθμ.1597 έκτασης 22,625 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

 Το υπ'αρίθμ.1604 έκτασης 3,375 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 10.00 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοιν. Ν. Τενέδου για καλλιέργεια. Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση ανέρχεται ανά στρέμμα το έτος ως εξής:

 υπ'αρίθμ.208 αγροτεμαχίου έκτασης 30,875 στρεμμάτων στη θέση ΚΑΜΠΟΣ της Κοιν. Ν. Τενέδου, το ποσό των 40,00ευρώ ανά στρέμμα.

 υπ'αρίθμ.315 αγροτεμάχιο έκτασης 25,500 στρεμμάτων στη θέση ΚΑΜΠΕΛΙΑ της Κοιν. Ν. Τενέδου, το ποσό των 41,00ευρώ ανά στρέμμα.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 10.30 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο υπ'αρίθμ.708 οικόπεδο του 83Ο.Τ. της Δ.Κ. Νέας Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας και συγκεκριμένα πρόκειται για δημοτικό ακίνητο, αναψυκτήριο εμβαδού 44,57τμ., ημιυπαίθριοι χώροι εμβαδού 11,81τμ, χώροι WC εμβαδού 29,34τμ και υπαίθριοι χώροι για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων πέριξ του καταστήματος είναι 173,14τμ.

Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης βάσει του υπ' αριθμ. 2450/06-05-2015 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης.

Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται σε 18.000,00 ευρώ το έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών)

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ασφαλτόστρωση τμήματος χερσαίας ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών”
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση δυτικού θαλάσσιου μετώπου Ν. Μουδανιών”
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
  4. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή - Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας”
  5. Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Ελαιοχωρίων»
  6. Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Συλλάτων»
  7. Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Ν. Μουδανιών»

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα