Δελτία Τύπου

Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών (παρ. 9, άρθρο 2, ν. 4497/2017) για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 20040 (ΦΕΚ τ.Β’, 988/22-3-2020) αποφασίστηκε: Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.4497/2017, που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.