Ενταγμένα έργα

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 3,206,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη".Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Φλογητών, καθώς και η κατασκευή ενός νέου τμήματος υδρευτικού δικτύου, στο ανατολικό τμήμα της Κοινότητας, όπου οριοθετείται η επέκταση του οικισμού(παραλιακός οικισμός). Η αντικατάσταση και η επέκταση θα γίνει κατασκευάζοντας νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 04-06-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.