Ανακοινώσεις

Μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4.18 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 10 εδαφ. η’ του  Ν. 3870/2011, η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών θα περιέρχονταν στους Δήμους από 1-7-2011.

Ωστόσο, λόγω του ότι δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί μέχρι την 1-8-2011 η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθόριζε τους νέους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν στο εξής τη μεταφορά των μαθητών και την οποία θα έπρεπε να εφαρμόσουν οι Δήμοι.

Εν τέλει, στη 1-8-2011 δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ 35415/2011 (ΦΕΚ 1701 /Β/1-8-2011) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Μεταφορών, η οποία καθορίζει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά των μαθητών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΚΥΑ 35415/2011 (ΦΕΚ 1701/ Β/1-8-2011), προβλέπονται τα εξής:

« Άρθρο 1

 

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς 

1. Οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

α) 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης

β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησι­έστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)».

3. Η μεταφορά μαθητών, με την επιφύλαξη της επομέ­νης παραγράφου, πραγματοποιείται με δημοτική ή δη­μόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση που περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών από τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης από τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου.

4. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους (κατοικία-οικοτροφείο), ή από συγκε­κριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 2 ή στην παρ. Β του ιδίου άρθρου εφόσον ο δήμος στον οποίο έχει έδρα το σχολείο δι­αθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα.

Άρθρο 3  

Επιδότηση μαθητών 

1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:

β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νομίμων επιτρόπων τους,

χορηγείται στους μαθητές μηνιαίο επίδομα ως ακο­λούθως:

ii. στους μαθητές της δεύτερης (β) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής από­στασης της κατοικίας από το σχολείο με χιλιομετρικό κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις μέρες λει­τουργίας του σχολείου ανά μήνα όπως θα πιστοποιείται από το διευθυντή του σχολείου και μέχρι 1500 € ανά μαθητή, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ, για κάθε σχολικό έτος……….

2. Τα μηνιαία επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από τον οικείο δήμο σε τρεις (3) δόσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 31 Μαρτίου και 30 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών ή στους ίδιους τους μαθητές αν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από το διευθυντή……….

β. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογέ­νειας, που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχο­λικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το μηνιαίο επίδομα των ανωτέρω (1.β) περιπτώσεων καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερο­μένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.

Άρθρο 4  

Αρμόδια όργανα

Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προ­βλεπόμενων ενεργειών της παρούσας είναι τα εξής:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:

2. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου είναι αρμόδια:

3. Ο Δήμαρχος

Ωστόσο, στις 22-8-2011 καθορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 4002/2011 ότι «οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη μεταφορά των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης παρατείνονται για την περίοδο από 1-9-2011 έως την 31-12-2011 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και αφού προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει με πράξη του ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους Δήμους χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον οι Δήμοι προκηρύξουν το σχετικό διαγωνισμό μέχρι 31-8-2011, την ευθύνη της εκτέλεση του έργου της μεταφοράς τρων μαθητών μέχρι 31-12-2011 θα έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος μας ήταν συνεπής ως προς τα ανωτέρω οριζόμενα, δηλαδή τροποποίησε τα προϋπολογισμό του, συνεργάστηκε με τις Διευθύνσεις της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής , ζήτησε και συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία από τους Διευθυντές των Σχολείων, κατήρτισε τα μαθητικά δρομολόγια, έστω με τα δεδομένα του περσινού διδακτικού έτους, εφόσον εν τω μέσω του θέρους δεν ήταν δυνατόν να συλλεγούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία από τα σχολεία, και προκήρυξε το σχετικό διαγωνισμό κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της απόφασης του Δημάρχου Ν. Προποντίδας.

Εφόσον, λοιπόν, ο Δήμος μας ήταν απόλυτα συνεπής με τα όσα όρισαν οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις και οι σχετικές εγκύκλιοι που τις συνοδεύουν, αναμένουμε να δοθεί η προαναφερόμενη παράταση και τα δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών από 1-9-2011 και μέχρι 31-12-2011 να εκτελεστούν με ευθύνη της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους δημότες μας ότι ο Δήμος μας αποδίδει τη δέουσα σημασία στην εκτέλεση αυτού του σοβαρού έργου και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια αυτό το έργο να εκτελεστεί απρόσκοπτα, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι μεγάλα και όσον αφορά τα νομοθετικά κενά, αλλά και όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την πλευρά του Υπουργείου αυτού του πολυδάπανου έργου, το κόστος του οποίου για το Δήμο μας προϋπολογίστηκε στα 500.000 € ετησίως, με την πιο συγκρατημένη εκδοχή του.

Αντιλαμβάνονται όλοι ότι χωρίς την καταβολή της σχετικής χρηματοδότηση από το Υπουργείο στους Δήμους, όπως άλλωστε ίσχυε μέχρι πρότινος για την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην εκτέλεση της νέας «Καλλικρατικής» αρμοδιότητας για τη μεταφορά των μαθητών.

Όσον αφορά το Δήμο μας, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για κάθε νεώτερο δεδομένο.

Ο Αντιδήμαρχος

Καρράς Εμμανουήλ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα