Γ’ ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Πληροφορίες περί της Γ΄ Φάσης εγγραφών - το κείμενο.

Από τη Διεύθυνση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, 

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν

«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής»,

μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,

από την 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και την 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes». Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους). Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.

Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τους τομείς και τις ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας

Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας

Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος

Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης

Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)

Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας

Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση

Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας

Μετά την οριστική κατανομή τους οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/. και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, από την 6η Ιουλίου 2020 έως τη 10η Ιουλίου 2020 κατόπιν συνεννόησης, κατά την ημέρα θερινής εφημερίας της σχολικής μονάδας, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά με φυσική παρουσία.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

α) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Έγγραφής από τη σελίδα e-eggrafes. 

β) Τίτλο Σπουδών: Απολυτήριο Γυμνασίου αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά , Απολυτήριο Λυκείου, Πιστοποιητικό Σπουδών κατά περίπτωση και τάξη εγγραφής. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση Α,Β,Γ τάξης ΕΠΑΛ(συνημμένο)

δ) Αίτηση Εγγραφής Α,Β,Γ τάξης ΕΠΑΛ (συνημμένο)

ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν δεν έχει κατατεθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος)

Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/-τρια αιτήθηκε τμήμα ΕΠΑ.Λ. που δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. ολιγομελές) και το οποίο χρειάζεται έγκριση για να λειτουργήσει, αναμένει νεότερη ενημέρωση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes μετά τη 14η Ιουλίου 2020. Αν το τμήμα δεν εγκριθεί, οι μαθητές/-τριες, που κατανεμήθηκαν σε αυτά, θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση εγγραφής στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα υπάρχοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes.

Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές/-τριες που υποβάλλουν αίτηση σε τάξη, τμήμα, ή ειδικότητα είναι περισσότεροι/-ες από τον αριθμό μαθητών/-τριών που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική μονάδα, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση ώστε να καλυφθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών/-τριών ανά τάξη. Ειδικότερα, η κλήρωση:

•για την Α΄ τάξη διεξάγεται μεταξύ όλων των μαθητών/-τριών οι οποίοι/-ες έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα

•για τη Β΄, Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται μόνο μεταξύ των μαθητών/-τριών που προέρχονται από άλλη σχολική μονάδα για τις θέσεις που δεν έχουν ήδη καλυφθεί από τους μαθητές/τριες που φοιτούσαν το προηγούμενο σχολικό έτος στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ.

Το ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ διευκολύνει τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση διαθέτοντας εκπαιδευτικό και Η/Υ στο σχολείο για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με τη σχολική μονάδα. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας 3, 63200 Ν. Μουδανιά,

Τηλ. επικοινωνίας: 2373021322, 2373025517, 2373065545

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών ή μετεγγραφών στα Δημόσια Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικότερα για το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ σας ενημερώνουμε:

•Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Σ.Δ.Ε., οι οποίοι μετά από 3 έτη σπουδών αποκτούν απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο στις παρακάτω ειδικότητες των αντίστοιχων τομέων:

1)Τομέας Μηχανολογίας με την ειδικότητα «Τεχνικός  Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου»

2)Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού με την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» 

3)Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος με την ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας τροφίμων και ποτών»

4)Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

•Δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ Τάξη έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι μετά από 2 έτη σπουδών αποκτούν Πτυχίο,  παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας του τομέα που έχουν επιλέξει.  

         Τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. αναφέρονται σε εργαζόμενους/ες μαθητές/τριες ανεξαρτήτου ηλικίας. Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ συστεγάζεται σε κτηριακό συγκρότημα με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ., το Εργαστηριακό Κέντρο και το Δ.Ι.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών επί της Λεωφόρου Ελευθερίας 3 και το ωράριο λειτουργίας του είναι από τις 18:00 έως τις 22:30. Επίσης, για τους μαθητές που πρόκειται να αποκτήσουν απολυτήριο, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης, από και προς το σχολείο, με λεωφορεία ή  ταξί ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος καυσίμων για χρήση ιδιωτικού μέσου. Η πρώτη φάση των εγγραφών ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου και θα κρατήσει έως και τις 2 Ιουλίου. Πληροφορίες στα  τηλέφωνα: 2373065406 & 6974986391.

Ενημέρωση για διαδικτυακή επικοινωνία με τη ψυχολόγο του ΕΠΑΛ Ν.Μουδανιών

Αγαπητοί/-τές μας μαθητές/-τριες και γονείς/κηδεμόνες,

διανύουμε μια ιδιαίτερη και κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να προκληθούν έντονα και αρνητικά συναισθήματα.

Η ψυχολόγος του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, κα. Γιαννακάρα Ιωάννα, με τη στήριξη του σχολείου, σας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριών μέσω https://www.skype.com/el/, για ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας του σχολείου.

Οι μαθητές/-τριες και οι γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ίδια στο προσωπικό της e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ώστε να προγραμματιστεί η διαδικτυακή επικοινωνία.

Ας θυμόμαστε ότι η κρίση αυτή είναι παροδική και όπως ήρθε έτσι και θα τελειώσει, όταν είμαστε μαζί είμαστε πιο δυνατοί.

Μένουμε μαζί αλλά μένουμε σπίτι.

 

Από τη Διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών

Ευχαριστήριο

Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών αισθάνονται την επιθυμία, αλλά νιώθουν και την ιδιαίτερη ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια, αφ’ ενός μεν τους σπουδαστές, τους εκπαιδευτές και τη Δ/νση του Δ.Ι.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών για την προσφορά (υλικά και εργασία) των δύο (2) βασιλοπιτών, που επιμελήθηκαν στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής CHOCOLAT Νέων Μουδανιών, για την κοπή της εθιμοτυπικής Πρωτοχρονιάτικης πίτας των εκπαιδευτικών, αφ’ ετέρου δε την επιχείρηση - αρτοζαχαροπλαστεία Fre.sco κατάστημα Ν. Μουδανιών για την παροχή δώδεκα (12) βασιλοπιτών, για την κοπή της εθιμοτυπικής Πρωτοχρονιάτικης πίτας των μαθητριών/-των.

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, δύναμη, χαρά, ευτυχία και κυρίως καλή προκοπή και πρόοδο, ευημερία.

Από τη Διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 επισκέφθηκε το ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κα Σοφία Ζαχαράκη συνοδευόμενη από το Δ/ντή της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Κο Αλέξανδρο Κόπτση. Παρούσα στην επίσκεψη και η Δ/ντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής Κα Αικατερίνη Τσέκου.

Η Κα Υφυπουργός ενημερώθηκε, κατ’ αρχήν, από το Δ/ντη του σχολείου για την πρόσφατη πολυήμερη κατάληψη από μαθητές και μαθήτριες και στη συνεχεία συζήτησε σχετικά θέματα με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αφού συνεχάρη τους καθηγητές και τις καθηγήτριες για τις ιδιαίτερα επιτυχημένες προσπάθειές τους με στόχο την ταχεία επάνοδο σε λειτουργία του σχολείου, δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή της, την πλήρη υποστήριξή της, αλλά και την ειλικρινή πρόθεσή της να συνδράμει με κάθε τρόπο στην πλήρη αποκατάσταση των φθορών, καταστροφών και απωλειών, ώστε το σχολείο να επανέλθει στην προγενέστερη πλήρη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία. Η Κα Υφυπουργός υποσχέθηκε, ακόμη, τη διατήρηση άμεσης επαφής και επικοινωνίας με το σχολείο για τη συνεχή ενημέρωσή της, έτσι ώστε η από την πλευρά της παροχή βοήθειας να είναι επίκαιρη, άμεση και καθοριστική.

Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, επισκέφθηκε το ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών και συναντήθηκε με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, κλιμάκιο του Κ.Ε.Σ.Υ. Πολυγύρου υπό τον Προϊστάμενό του, καθώς και η Σ.Ε.Ε. έχουσα την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Αντικείμενο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν, οι ενέργειες και τα παιδαγωγικά μέτρα που λαμβάνονται μετά την κατάληψη, αλλά και όλες εκείνες οι ενδεικνυόμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν εφικτή την αποτροπή παρομοίων καταστάσεων στο μέλλον.

Οι προσπάθειες πρόληψης θα συνεχιστούν σε συνεργασία και με άλλους Φορείς όπως ο Δήμος Ν. Προποντίδας, το Κ.Υ. Ν. Μουδανιών κλπ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

zaxarakis_1

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών αισθάνονται την ιδιαίτερη επιθυμία αλλά νιώθουν και την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια όλους τους ευαίσθητους – φιλότιμους Γονείς/Κηδεμόνες/Μαθήτριες/Μαθητές που εκδηλώνοντας την αδυναμία τους προς το σχολείο διέθεσαν χρόνο και υποβλήθηκαν σε κόπο βοηθώντας στην αντιμετώπιση των καταστροφών και τον καθαρισμό του κτιρίου.

Δεν θα αναφέρουμε ονόματα διότι γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίησή τους. Άλλωστε είναι προφανές ότι η προσφορά τους δεν στόχευε στην προβολή τους. Είναι όλοι σεμνοί και ταπεινοί άνθρωποι, με κοινωνικές ευαισθησίες, αναπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης και μοναδικό κίνητρο της πράξης τους την αγάπη προς την παιδεία, την εκπαίδευση και το σχολείο. Βέβαια, σε κάποιο ενδιαφερόμενο και για συγκεκριμένο λόγο, θα μπορούσαν να γνωστοποιηθούν κατ’ ιδίαν.

Τέλος, ευχόμαστε, τα φωτεινά αυτά παραδείγματα, για μια καλύτερη κοινωνία, να βρουν αυριανούς μιμητές.

Από τη Διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ανακοίνωση Διενέργειας Μαθημάτων

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. Ν. Μουδανιών, σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στην κοινή συνεδρίασή τους, αποφάσισαν τη διεξαγωγή μαθημάτων από Δευτέρα, κανονικά, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. – Δ.Ι.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών.

Ο Δ/ντης του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών

 

Σταματιάδης Σταμάτιος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα