Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "4ο Νηπιαγωγείο Ν.Καλλικράτειας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 “Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας”
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στη Ν. Καλλικράτεια. Στοιχεία σχετικάμε τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.3 και 11.4 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.160.000,00€.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνειείτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, την 24/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ν.Προποντίδας, Δ/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά.
Η παραλαβή των τευχών καθώς και οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κλπ δύναται να δωθούν το αργότερο στις 19/01/2017.

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης των καιρικών συνθηκών και λόγω δυσκολίας των ενδιαφερομένων των δημοπρασιών των τριών νηπιαγωγείων του Δήμου μας να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση, προβαίνουμε σε ανάρτηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές HM

Τεχνικές Προδιαγραφές OIK

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

Προμετρήσεις

Ανάλυση Τιμών

Σχέδια 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας

Λόγω της συνέχισης των έκτακτων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων προβαίνουμε στην ανάρτηση και των Η/Μ σχεδίων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

AP1 AP2 H1 SK1 TH1 TH2 TH3 Y1 Y2

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα