Άρθρα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών - Σιθωνιάς έως Τ.Κ. Πορταριάς”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασίαεπιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: *“**Οδοποιία αγροτικής οδού από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών - Σιθωνιάς έως Τ.Κ. Πορταριάς**”*.

Η αγροτική οδός από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας έως Τ.Κ. Πορταριάς βρίσκεται στη Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527).

Στη θέση της μελετώμενης οδού υφίσταται ήδη διανοιγμένη χωμάτινη οδός. Η μηκοτομή της παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο με κλίσεις οι οποίες κυμαίνονται μεσοσταθμικά στην τιμή του 3,50%. Η οδός είναι χωμάτινη σε όλο το μήκος της και το οδόστρωμα χρήζει άμεσης αντικατάστασης καθώς σε πολλές θέσεις παρουσιάζει υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες μεγέθους ικανού ώστε να προξενήσουν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί της οδού.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασίαεπιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: *“**Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας**”*.

Η αγροτική οδός από T.K. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας βρίσκεται στις Δ.Ε. Τρίγλιας και Καλλίκρατειάς του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527).

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό - βελτίωση της διανοιγμένης χωμάτινης οδού που συνδέει τους οικισμούς Σωζόπολης - Ν. Τρίγλιας. Αρχή του έργου είναι η κορυφή Κ1 (Χ=427548,77, Υ=4459728,93), (Χ.Θ 0+000) η οποία βρίσκεται νότια της Τ.Κ Σωζόπολης και πέρας του έργου είναι η κορυφή Κ113 (Χ= 431.893,13, Υ=4.461.814,67), (Χ.Θ. 5+118,38) (Συνολικό μήκους 5.118,38m). Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV(αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασίαεπιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: *“**Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος**”*.

Οι αγροτικές οδοί βρίσκονται στην Τ.Κ. Λακκώματος, της Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527).

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των διανοιγμένων χωμάτινων οδών της Τ.Κ. Λακκώματος. Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV (αγροτική οδός) και εξυπηρετούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: *“**Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς**”*.

Η αγροτική οδός από από T.K. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς βρίσκεται στη Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527).

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό - βελτίωση της διανοιγμένης χωμάτινης οδού που συνδέει τους οικισμούς Ζωγράφου - Πορταριάς. Αρχή του έργου είναι η κορυφή Κ1 (Χ=437.088,54, Υ=4.459.346,84), (Χ.Θ 0+000) η οποία βρίσκεται στην Τ.Κ Ζωγράφου και πέρας του έργου είναι η κορυφή Κ68 (Χ= 439.406,66, Υ=4.458.985,49), (Χ.Θ. 2+401,27) (Συνολικό μήκος: 2.401,27m). Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ)κατατάσσεται στην κατηγορία AV(αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς όπου είναι δυνατόν (απαλοιφή εδαφικών εξάρσεων), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, να μην καταστούν πουθενά αναγκαίες απαλλοτριώσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέχθηκε για όλο το μήκος της οδού πλάτος 2,75mανά κατεύθυνση.

Η τυπική διατομή η οποία εφαρμόζεται - ώστε να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις - προσομοιάζει τη διατομή ζ2 των ΟΜΟΕ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 50Km/hκαι το όριο ταχύτητας κυμαίνεται από 20Km/h έως 50Km/hανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομηκές καμπύλες της οδού. Επίσης επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος της οδού.

Καθώς η οδός θα χρησιμοποιείται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων αλλά και μηχανημάτων - τα οποία θεωρούνται βαρέα οχήματα - προτείνεται η διαμόρφωση της σκάφης της υφιστάμενης οδού σε όλο το μήκος της και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας που παρατίθενται παρακάτω, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος και να αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες. Υπογραμμίζεται ότι λόγω των παραπάνω πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης. Η οδοστρωσία θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις:

1.   - Υπόβαση οδοστρωσίας σε μεταβλητή στρώση μέσου πάχους 0,20m.

2.- Βάση οδοστρωσίας σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10m.

Τα ασφαλτικά τη οδού θα αποτελούνται από τις εξής στρώσεις:

3.- Ασφαλτική προεπάλειψη.

4.- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m.

Το σύνολο των προτεινόμενων υλικών - εργασιών θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΦΕΚΒ’2221/30-7-2012).

Οι ανάγκες υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα καλυφθούν από νόμιμα λατομεία της περιοχής. Το σύνολο των προτεινόμενων υλικών - εργασιών θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΦΕΚΒ’2221/30-7-2012).

Επιπλέον προβλέπεται η σήμανση της οδού, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

5.- Κατακόρυφη Σήμανση (πινακίδες σταθερού περιεχομένου).

- Οριζόντια Σήμανση (διαγραμμίσεις).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι *516.000,00€****συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.*

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως ημερομηνία**και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00'.***

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00'.*

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης _www__.__promitheus__.__gov__.__gr_ <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την *Τρίτη 13/11/2018*^η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις *16/11/2018*.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε doc

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

ΕΣΥ ΟΔΟ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων”.

Το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ν. Σημάντρων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας, ασφάλειας και άνεσης. Τα νέο Γυμναστήριο θα έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα και θα μπορεί να φιλοξενεί χρήσεις που θα έχουν καθαρά αθλητικό (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, γυμναστική κ.α.) περιεχόμενο. Το Γυμναστήριο θα έχει δομημένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού 780,42τ.μ. και θα αποτελείται από ένα κτιριακό όγκο το οποίο νοητά αλλά και διακριτά λόγω διαφορετικών υψών, μπορεί να χωρισθεί σε τρεις ενότητες: τον αγωνιστικό χώρο, τον χώρο των αποδυτηρίων και wcκαι τέλος των χώρο των βοηθητικών υπηρεσιών (αποθήκη, λεβητοστάσιο). Τον διαχωρισμό αυτό των παραπάνω χρήσεων του κτιρίου, ακολούθησε και η επιλογή των χρωμάτων της τοιχοποιίας των πάνελ. Επιπλέον, σε επαφή με το κτίριο, θα κατασκευαστούν δύο μεταλλικά στέγαστρα, με ξύλινες περσίδες σκιασμού και μόνιμα καθίσματα χωροθετημένα πλησίον προβλεπόμενου χώρου πρασίνου, ώστε να αξιοποιηθεί και ο περιβάλλων χώρος του γυμναστηρίου από τους χρήστες.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.285.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00'.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00'.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,^πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr <http://www.nea-propontida.gr/>). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 04/12/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/12/2018

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε doc

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΙΚ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΛΜ

ΕΣΥ ΟΔΟ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Ανάλυση Τιμών ΗΜ Εργασιών

gymsim_1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αριθμούς 382 έκτασης 23.125 τ.μ., 819 έκτασης 15.838 τ.μ., και 1011 έκτασης 1500 τ.μ της Τ.Κ. Ποτίδαιας. για καλλιέργεια. Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση ανέρχεται ανά στρέμμα το έτος ως εξής:

• Για το υπ'αρίθμ.382 έκτασης 23.125 τ.μ., το ποσό των 30 ευρώ

• Για το υπ'αρίθμ.819 έκτασης 15.838 τ.μ., το ποσό των 20 ευρώ

• Για το υπ'αρίθμ.1011 έκτασης 1.500 τ.μ., το ποσό των 21 ευρώ

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 10.00 π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπάιδευσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: *“Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας”

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν οι επισκευές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης, των γεωτρήσεων και των δεξαμενών ύδρευσης.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

- Τις απαραίτητες εργασίες ανέλκυσης των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων νερού και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τις εργασίες επισκευής και επανατοτοποθέτησης αυτών

- Τις απαραίτητες εργασίες επισκευής των ηλεκτρικών πινάκων και πινάκων αυτοματισμού στις δεξαμενές ύδρευσης, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ύδρευσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 387.096,77€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00'.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00'.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, ^στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 06/11/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09/11/2018.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ ΑΣ

ΤΕΥΔ ΑΣ σε doc

ΕΟΠ ΑΣ

Προϋπολογισμός ΑΣ

Τιμολόγιο ΑΣ

ΕΣΥ ΟΔΟ ΑΣ

ΤεχνικήΠεριγραφή

ΣΑΥ ΑΣ

ΦΑΥ ΑΣ

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μουδανιών”
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τρίγλιας”
  3. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας”
  4. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ.Ν. Προποντίδας”
  5. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Τρίγλιας”
  6. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών”
  7. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας για προμήθεια γραφικής ύλης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα