Άρθρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Μελέτη Προμήθειας 

ΤΕΥΔ

ΕΟΠ

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2019  για πρόσληψη  ΔΕ, ΤΕ Μουσικών και ΠΕ Εικαστικών στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας. 

Υποβολή αίτησης υποψηφίων ενδιαφερομένων από 12.09.2019 έως 23.09.2019.

 

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών- Διονυσίου”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών- Διονυσίου”.

Κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση της ΕΕΛ με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου της εκροής για άρδευση, ήτοι:

1. Σύστημα φίλτρανσης.

2. Αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης.

3. Καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου Φ315mm και μήκους περίπου 1.770m από το αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης της ΕΕΛ στη δεξαμενή άρδευσης.

4. Κατασκευή ανοικτής δεξαμενής όγκου περίπου 10.000m3.

5. Δίκτυο άρδευσης που καλύπτει έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.520.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,  την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/10/2019  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Περιγραφή ΠΜ

Τεχνική Περιγραφή ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

ΕΕΕΣ Επεξεργασμένα σε HTML

Επεξεργασμένα Φλογητά - Διονυσίου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου”.

Πρόκειται για την κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των Τ.Κ. Διονυσίου και Τ.Κ. Πορταριάς μέχρι την υφιστάμενη ΕΕΛ Φλογητών - Διονυσίου.

Ειδικότερα τα λύματα του οικισμού της Πορταριάς θα συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής, από πολυπροπυλενίου διαμέτρων Φ200 και Φ250mm και θα συγκεντρώνονται στο τελικό φρεάτιο, απ' όπου θα μεταφέρονται με Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.), διαμέτρου Φ315mm, σε φρεάτιο έξω από το αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Διονυσίου. Το συνολικό μήκος των αγωγών θα είναι 18.650m.

Επιπλέον, τα λύματα του οικισμού του Διονυσίου θα συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής, από πολυπροπυλενίου διαμέτρων Φ200, Φ250 και Φ315mm, μήκους 4.143m. Τα λύματα αφού θα συλλέγονται στο αντλιοστάσιο του οικισμού θα μεταφέρονται μέχρι την ΕΕΛ προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) υψηλής αντοχής 10ατμ. μήκους 6.190m.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 5.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,  την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/10/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Περιγραφή ΠΜ

Τεχνική Περιγραφή ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

ΕΕΕΣ Αποχέτευση σε HTML

Αποχέτευση Διονυσίου - Πορταριάς

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών"
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας”
  3. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δ. Ν. Προποντίδας"
  4. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Ν. Μουδανιών"
  5. Διακήρυξη Για Τον Διαγωνισμό "Ταχυδρομικές Υπηρεσίες"
  6. Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου Δήμου Νέας Προποντίδας
  7. Μεταφορά Μαθητών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς Δήμου Ν. Προποντίδας

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα