Άρθρα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε. Καλλικράτειας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε. Καλλικράτειας”.

Το έργο αφορά στις εργασίες κατασκευής του γηπέδου και συγκεκριμένα στην κατασκευή της περίφραξης του χώρου του γηπέδου, στην κατασκευή της υπόβασης του αγωνιστικού χώρου, στη διάστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα, στην τοποθέτηση των τερμάτων και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού του γηπέδου.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Έργα προστασίας σημείων υδροληψίας του Δήμου Νέας Προποντίδας”

 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Έργα προστασίας σημείων υδροληψίας του Δήμου Νέας Προποντίδας”.

Το έργο αποσκοπεί στη λήψη μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων συλλογής και διακίνησης πόσιμου νερού (γεωτρήσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων κλπ.) του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :

•Κατασκευή περιφράξεων των εγκαταστάσεων ύδρευσης

•Κατασκευή φρεατίων των γεωτρήσεων

•Επισκευή - συντήρηση - αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (μεταλλικά καλύμματα φρεατίων, τοιχοποιίες, πόρτες και ανοίγματα οικίσκων κλπ).

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων”.

Το έργο αφορά κυρίως στην ενίσχυση του Φέροντα Οργανισμού του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων, η αποκατάσταση των διατομών κατακόρυφων στοιχείων που παρουσιάζουν φαινόμενα οξείδωσης-διόγκωσης οπλισμού με χρήση επισκευαστικών υλικών-κονιαμάτων, η περιμετρική ενίσχυση της θεμελίωσης με αύξηση της ακαμψίας αυτής, η αποκατάσταση του δαπέδου με χρήση τσιμεντενέσεων και η επισκευή των τοιχοποιιών πλήρωσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 111.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00'.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ν. Συλλάτων"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ν. Συλλάτων”.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις προκύπτουν στο σύνολο του φορέα, προκειμένου να αποκατασταθεί η συνολική στατική επάρκεια του κτίσματος με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων για την αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις συμπεριφοράς, λόγω της χρήσης του κτιρίου. Για το σχεδιασμό αυτό έχουν ακολουθηθεί οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι  733.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00'.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την *Δευτέρα 26/11/2018*η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 30/11/2018. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε doc

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

ΕΣΥ ΟΔΟ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αγ. Παύλου”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αγ. Παύλου”.
Το έργο αφορά κυρίως στην ενίσχυση του Φέροντα Οργανισμού του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων και αναβάθμιση της υφιστάμενης αντοχής των υποστυλωμάτων της Β.Δ. πλευράς στην προ την ζημιών - φθορών κατάσταση, με την χρήση επισκευαστικών υλικών - κονιαμάτων και ανθρακοϋφασμάτων.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 95.200,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ως ημερομηνία**και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00'.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00'
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  Δευτέρα 26/11/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 30/11/2018. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε doc

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

ΕΣΥ ΟΔΟ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δ. Ν. Προποντίδας"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δ. Ν. Προποντίδας".
Το έργο αφορά στη διάνοιξη εννέα (9) υδρευτικών γεωτρήσεων, στους καταθλιπτικούς αγωγούς από τις νέες γεωτρήσεις μέχρι τη νέα δεξαμενή που θα κατασκευαστεί παράπλευρα των υφιστάμενων, στην νέα δεξαμενή, στο δίκτυο μεταφοράς που αρχίζει από την νέα δεξαμενή και αφού καταλήξει στον παραλιακό δρόμο, διακλαδίζεται με κατεύθυνση προς Σωζόπολη και Ν. Ηράκλεια για να τροφοδοτήσει το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο της περιοχής.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 6.150.000,00€. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **13/12/2018**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 12/10/2019. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΕΕΕΠ

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνική Περιγραφή HM

Τεχνική Περιγραφή ΠΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ

ΕΣΥ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: *“**Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών**”*.

Το νέο κτίριο του 3ου νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 09 του οικισμού Ν. Μουδανιών εμβαδού 2.209,76 τ.μ. Και εμπίπτει στην εντός σχεδίου περιοχή (περιοχή «Αλμύρα»), για την οποία εγκρίθηκε Ρυμοτομικό Σχέδιο με το Π.Δ. 11/3/1981, το οποίο αναθεωρήθηκε με τηνυπ’ αρ. 88205/3703/29-12-1986 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(Φ.Ε.Κ. 389Δ/13-05-1987). Με βάση την ως άνω απόφαση, η έκταση του Ο.Τ. 09 έχει χαρακτηρισθεί ως «Χώρος εκπαίδευσης» και φέρει πρόσωπο στην οδό Ελευθερίαςκαι σε τρεις άλλες δευτερεύουσες δημοτικές οδούς.

Πρόκειται να κατασκευαστεί νηπιαγωγείο, συνολικής κάλυψης 492,10 τ.μ., δόμησης 418,08τ.μ.,σύμφωνα με τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης της περιοχής αλλά και βάσει του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος. .

Η απαίτηση του κτιριολογικού προγράμματος ήταν η διαμόρφωση ενός ολοήμερου νηπιαγωγείου με δύο αίθουσες εργασίας, μία αίθουσα ανάπαυσης, έναν χώρο για τραπεζαρία και κουζίνα, ένα γραφείο νηπιαγωγών και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δημιουργείται λοιπόν ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι παραπάνω χρήσεις σε ένα ενιαίο επίπεδο, εφόσον δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες μεγάλες κλίσεις όσον αφορά στην μορφολογία του εδάφους.

Το κτίριο έχει τρεις εισόδους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και για λόγους πυρασφάλειας. Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται από την βορειοανατολική του πλευρά. Υπάρχουν και δύο βοηθητικές είσοδοι στη βορειοδυτική και νοτιοδυτική πλευρά.

Από τα τρία σημεία εισόδου στο κτίριο δημιουργούνται δύο διάδρομοι, οι οποίοι ουσιαστικά καθορίζουν και τις ζώνες με τις διαφορετικές χρήσεις. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του κτιρίου βρίσκονται οι αίθουσες εργασίας και ανάπαυσης και στο βόρειο τμήμα του αναπτύσσονται οι υπόλοιπες χρήσεις του κτιριολογικού προγράμματος, με τον χώρο των νηπιαγωγών να διαχωρίζεται σαφώς από τον υπόλοιπο.

Κύριο μέλημα του σχεδιασμού είναι η χωροθέτηση των αιθουσών εργασίας στο τμήμα του κτιρίου με τον νοτιοανατολικό προσανατολισμό.Οι δύο αίθουσες που δημιουργούνται έχουν διαστάσεις 6,25μ. μήκος και 8,30μ. βάθος. Στην νοτιοανατολική πλευρά και των δύο σχεδιάστηκαν μεγάλα ανοίγματα έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή ωφέλιμη εισερχόμενη ακτινοβολία το χειμώνα και επαρκής φυσικός φωτισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αίθουσα ανάπαυσης διαστάσεων 4,00μx8,50μ βρίσκεται δίπλα στις αίθουσες εργασίας.

Η τραπεζαρία διαμορφώνεται στο κεντρικό σημείο του κτιρίου και σε άμεση σχέση με τις αίθουσες εργασίας καθώς αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων των παιδιών. Η κουζίνα μαζί με τον αποθηκευτικό της χώρο διαχωρίζονται από την τραπεζαρία ενώ υπάρχει και ένα πάσο εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Το γραφείο των νηπιαγωγών χωροθετείται κοντά στην είσοδο του κτιρίου έτσι ώστε με την δημιουργία κατάλληλου ανοίγματος που προσφέρει οπτική επαφή προς την κύρια είσοδο να επιτυγχάνεται και ο έλεγχος αυτής.

Μπροστά από την αίθουσα πολλαπλών διαστάσεων 7,6μx6,8μ, δημιουργείται ένας μεγάλος ημιυπαίθριοςχώρος επιφάνειας περίπου 60τ.μ., ώστε να παίζουν τα παιδιά σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες, αλλά θα λειτουργεί και ως χώρος εκτόνωσης - προθάλαμος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε περίπτωση μιας πολυπληθούς εκδήλωσης. Το μεγάλο άνοιγμα με συρόμενα κουφώματα στην αίθουσα σχεδιάστηκε για να προσφέρει την ενοποίηση των δύο χώρων όποτε θεωρείται απαραίτητο.

Ο χώρος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοποθετήθηκε σε απομονωμένο σημείο στο βορειοδυτικό τμήμα του κτιρίου με την πρόσβασή του να γίνεται εξωτερικά από τη δυτική πλευρά του οικοπέδου, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά. Κάτω από το χώρο αυτό δημιουργείται η υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης διαστάσεων 2,60μx4,10μ.

Το κτίριο τοποθετήθηκε κεντρικά στο οικόπεδο, αφήνοντας περίπου 10,00μ πλευρικά από το ανατολικό δυτικό και βόρειο όριο. Το μεγαλύτερο τμήμα της αυλής βρίσκεται συγκεντρωμένο προς τη νότια πλευρά του οικοπέδου, μπροστά από τις αίθουσες εργασίας, με το κτίριο να βρίσκεται σε υποχώρηση από την ρυμοτομική γραμμή περίπου στα 20μ., ενώ το στεγασμένο τμήμα της αυλής βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του.

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επικρατεί το πράσινο. Η δεντροφύτευση της αυλής γίνεται με διάφορα φυτά, θάμνους, δέντρα και αναρριχώμενα διαφορετικού μεγέθους, διασκορπισμένα σχεδόν σε όλα τα σημεία για να προσφέρουν καλλωπισμό, σκίαση και δροσισμό, όπου και όταν χρειάζεται.

Η μεγαλύτερη επιφάνεια της αυλής είναι διαμορφωμένη με χλοοτάπητα ενώ υπάρχουν σημεία όπου δημιουργούνται διαδρομές με ακανόνιστο, καμπύλο σχήμα από χυτό βοτσαλωτό δάπεδο σε έντονο χρωματισμό, οι οποίες δημιουργούν ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι επί εδάφους για τα παιδιά. Σε κάποια σημείατης αυλής δημιουργείται και ένα μονοπάτι επενδυμένο με ξύλινες σανίδες. Στο νότιο τμήμα της αυλής κατασκευάζεται παιδική χαρά με διάφορα όργανα, όπως τραμπάλα, ελατήρια, σύνθετα παιχνίδια και μία αμμοδόχο, και η επιφάνεια της παιδικής χαράς διαμορφώνεται με χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. Ο αύλειος χώρος συμπληρώνεται με καθιστικά αλλά και κυλινδρικά στοιχεία σε διαφορετικά ύψη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βρύσες και κάδοι απορριμάτων τοποθετούνται ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του αύλειου χώρου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι *1.220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.*

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως ημερομηνία**και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00'***

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισηςτων προσφορών ορίζεται η 04/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00'.*

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την *Πέμπτη 22/11/2018* η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις *26/11/2018*.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε doc

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΙΚ

ΕΣΥ ΟΔΟ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΗΜ

3nipmoud_1

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό της Ν. Γωνιάς της Δ.Ε. Καλλικράτειας”
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών - Σιθωνιάς έως Τ.Κ. Πορταριάς”
  3. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας”
  4. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος”
  5. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς”
  6. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων”
  7. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα