Άρθρα

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικων υπηρεσιών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων: Από Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 έως και Δευτέρα 6 Μαίου 2019

Ανακοίνωση και Παράρτημα Ανακοίνωσης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικό ακίνητο ισόγειο εμβαδού 38,10τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αριθμ. 237 οικόπεδο του 34Ο.Τ. της Δ.Κ. Ν. Μουδανιών. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης βάσει της υπ'αρίθμ.5523/26-09-2017 βεβαίωσης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης.

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 350,00 ευρώ ανά μήνα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00π.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350285, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Διονυσίου.

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Πέμπτη 2 Μαίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350285, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 30τμ στο υπ'αρίθμ.193 κοινόχρηστο τεμάχιο της Τ.Κ. Ποτίδαιας, έμπροσθεν του οικοπέδου 488 για την λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης, κατά την θερινή περίοδο. Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 315,00ευρώ.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης του κοινοχρήστου χώρου έως την 31/10/2019.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 11.00π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΓΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) στην ΤΚ Πλαγίων του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η ζητούμενη έκταση θα πρέπει να είναι 1,5-2,00 στρέμματα περίπου και να βρίσκεται στον παραλιακό οικισμό της Τ.Κ. Πλαγίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 07/05/2019.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) ετών.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΠΑΡΚΙΝΓΚ)ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) στην ΤΚ Φλογητών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η ζητούμενη έκταση θα πρέπει να είναι 9 στρέμματα περίπου και να βρίσκεται στον παραλιακό οικισμό της Τ.Κ. Φλογητών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 07/05/2019.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) ετών.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 30τμ στο υπ'αρίθμ.193 κοινόχρηστο τεμάχιο της Τ.Κ. Ποτίδαιας, έμπροσθεν του οικοπέδου 488 για την λειτουργία σχολής αυτόνομης υποβρύχιας κατάδυσης, κατά την θερινή περίοδο. Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 315,00 ευρώ.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης του κοινοχρήστου χώρου έως την 31/10/2019.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 15η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 11.00π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα