Προκηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των αδιάθετων τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β\ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636 Τεύχος Β΄12-5-2017) και των τροποποιήσεων αυτής.

Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ομπρέλες-ξαπλώστρες-τραπεζάκια με η χωρίς καθίσματα και χίλια (1.000,00) ευρώ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2018.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 26η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 πμ για τις Δ.Ε. Τρίγλιας,Μουδανιών και Καλλικράτειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Τμήματος Εσόδων- Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στα τηλέφωνο 23733-50246,260 από όπου

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΤΩΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κυλικείων του ΚΑΠΗ των Τοπικών Κοινοτήτων Ν.Ποτίδαιας και Ν.Τενέδου Κριτήρια συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:

1. Άτομα με αναπηρία,

2. Πολύτεκνοι,

3. Πολεμιστές Κύπρου

Ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων από τις παραπάνω κατηγορίες θα ληφθούν υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και η υποχρέωση μη ύπαρξης εις βάρος των ενδιαφερομένων προσώπων βεβαιωμένων ληξηπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την 23η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β\ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636 Τεύχος Β΄12-5-2017) και των

τροποποιήσεων αυτής.

Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ομπρέλες-ξαπλώστρες-τραπεζάκια με η χωρίς καθίσματα και χίλια (1.000,00) ευρώ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2018.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 19η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 πμ για τις Δ.Ε. Τρίγλιας,Μουδανιών και Καλλικράτειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνει από τις 08:30 έως 09:30.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στα τηλέφωνο 23733-50246,260 από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Χάρτες Αιγιαλού ( κατεβάστε το πρόγραμμα winrar από εδώ)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4/2-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ η αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών)», στην οποία υπάρχουν και σαράντα τρεις (43) θέσεις για το Δήμο μας(2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 8 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 4 ΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών και 29 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας).

Συνημμένο απόσπασμα του ΦΕΚ που αφορά τις θέσεις του Δήμου

 

Πρόσκληση του Δημάρχου για υποβολή αιτήσεων πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης για το έτος 2018

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 6.2.2018 έως και Τετάρτη 14.2.2018. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

"Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στα πλάισια της πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)''

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 5.2.2018 έως και Τετάρτη 14.2.2018.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΟΛΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ν. Καλλικράτειας”, CPV: 45112700-2
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΚΡΗΝΗΣ
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Α ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΑ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
  6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ Πετραλώνων
  7. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εργασίες για την διαμόρφωση μισθωμένων χώρων για τη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου
  8. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση αύλειου χώρου του ανοιχτού θεάτρου Ν. Μουδανιών”
  9. Διακήρυξη ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60lt
  10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ"

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα