Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ν. Φλογητών του Δήμου Νέας Προποντίδας ως εξής:

α.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο υπ' αριθμ. 1194α κληροτεμάχιο του παραλιακού οικισμού Νέων Φλογητών και συγκεκριμένα πρόκειται για ένα σκέπαστρο επιφάνειας 96,08 τ.μ. έως τις περιμετρικές κολώνες, ενώ με τις προεξοχές της οροφής το σκέπαστρο είναι 147,73 τ.μ., με σκελετό εκ σιδηροκατασκευής, κάτω από το οποίο έχει διαμορφωθεί χώρος ως ανοικτό μπαρ, open-bar, συνολικού εμβαδού 53,41 τ.μ. .Επίσης έχει κατασκευασθεί σκέπαστρο με σκελετό ξύλινης κατασκευής επιφάνειας 32,15 τ.μ.(έως τις κολώνες) ενώ με τις προεξοχές της οροφής το σκέπαστρο έχει επιφάνεια 70,63 τ.μ. Έχει γίνει διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου στο δάπεδο με πέτρινες πλάκες, ξύλινα δάπεδα αλλά και βαθμίδες με περιμετρικό τοιχείο για παρτέρια ύψους 0,50 μ. για την τοποθέτηση φυτών-δένδρων-γκαζόν, όπως και ένα μικρό τμήμα περίφραξης στην πρόσοψη τα οποία υπολογίστηκαν ως παραβάσεις”

β.Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται σε 15,00 ευρώ ανά τ.μ. το έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στα τηλέφωνο 2373350205 και 245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Eκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί του οικοπέδου με αριθμ. 831 του ΟΤ 104 εμβαδού 1000τμ στην παραλιακή οδό (Λεωφόρο Νίκης) στην Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας και περιλαμβάνει:

α. κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε βάσει της υπ' αριθμ. 651/91 Ο.Α , που εκδόθηκε από το γραφείο Πολεοδομίας Ν. Μουδανιών, επιφάνειας 108 τ.μ.

β. κτίρια όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 2967164 δήλωση τακτοποίησης στο Ν. 4178/2013, ήτοι χώρος κύριας χρήσης-κατάστημα συνολικής επιφάνειας 135,62τμ, τρεις (3) αποθήκες, WC συνολικής επιφάνειας 33,50 τ.μ. και δύο (2) ξύλινες πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα συνολικής επιφάνειας 58,54 τ.μ.

γ. περιβάλλον χώρος  664,34 τ.μ. (1000τμ-335,66 τ.μ.)

Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως  εστιατόριο- αναψυκτήριο, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19551/19-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των  4.111,50 ευρώ/μήνα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 7η Αυγούστου 2018 και από ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350205, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                          

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                      

                       ΚΑΡΡΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία την εκμίσθωση των κάτωθι κληροτεμαχίων που βρίσκονται στη θέση Πρινοχώρι της Τ.Κ. Πετραλώνων για καλλιέργεια. Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση ανέρχεται  ανά στρέμμα το έτος ως εξής:

• Για τα 2 και 36 συνολικής  έκτασης 38 στρεμμάτων,  το ποσό των 20 ευρώ.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 7η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη  και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και από ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                                                                                          

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                      

                       ΚΑΡΡΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς"

Στη θέση της υπό μελέτης οδού υφίσταται ήδη διανοιγμένη χωμάτινη οδός. Η μηκοτομή της παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο με κλίσεις οι οποίες κυμαίνονται μεσοσταθμικά στην τιμή του 2,50%. Η οδός είναι χωμάτινη σε όλο το μήκος της και χρήζει άμεσης κατάστασης, καθώς σε πολλές θέσεις παρουσιάζει υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες μεγέθους ικανού ώστε να προξενήσουν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί της οδού.

Η χάραξη ακολουθεί - ανά περίπτωση - την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

H τυπική διατομή η οποία εφαρμόζεται - ώστε να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις - προσομοιάζει τη διατομή ζ2 των ΟΜΟΕ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 50Km/h και το όριο ταχύτητας κυμαίνεται από 20Km/h έως 50Km/h ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομηκές καμπύλες της οδού. Επίσης επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος των υπό μελέτη οδικών τμημάτων.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Προκήρυξη θέσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων 2018-2019 κ 2019-2020
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  5. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ
  6. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  7. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  8. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  9. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  10. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα