Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2019  για πρόσληψη  ΔΕ, ΤΕ Μουσικών και ΠΕ Εικαστικών στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας. 

Υποβολή αίτησης υποψηφίων ενδιαφερομένων από 12.09.2019 έως 23.09.2019.

 

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών- Διονυσίου”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών- Διονυσίου”.

Κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση της ΕΕΛ με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου της εκροής για άρδευση, ήτοι:

1. Σύστημα φίλτρανσης.

2. Αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης.

3. Καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου Φ315mm και μήκους περίπου 1.770m από το αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης της ΕΕΛ στη δεξαμενή άρδευσης.

4. Κατασκευή ανοικτής δεξαμενής όγκου περίπου 10.000m3.

5. Δίκτυο άρδευσης που καλύπτει έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.520.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,  την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/10/2019  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Περιγραφή ΠΜ

Τεχνική Περιγραφή ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

ΕΕΕΣ Επεξεργασμένα σε HTML

Επεξεργασμένα Φλογητά - Διονυσίου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου”.

Πρόκειται για την κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των Τ.Κ. Διονυσίου και Τ.Κ. Πορταριάς μέχρι την υφιστάμενη ΕΕΛ Φλογητών - Διονυσίου.

Ειδικότερα τα λύματα του οικισμού της Πορταριάς θα συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής, από πολυπροπυλενίου διαμέτρων Φ200 και Φ250mm και θα συγκεντρώνονται στο τελικό φρεάτιο, απ' όπου θα μεταφέρονται με Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.), διαμέτρου Φ315mm, σε φρεάτιο έξω από το αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Διονυσίου. Το συνολικό μήκος των αγωγών θα είναι 18.650m.

Επιπλέον, τα λύματα του οικισμού του Διονυσίου θα συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής, από πολυπροπυλενίου διαμέτρων Φ200, Φ250 και Φ315mm, μήκους 4.143m. Τα λύματα αφού θα συλλέγονται στο αντλιοστάσιο του οικισμού θα μεταφέρονται μέχρι την ΕΕΛ προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) υψηλής αντοχής 10ατμ. μήκους 6.190m.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 5.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,  την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/10/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Περιγραφή ΠΜ

Τεχνική Περιγραφή ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

ΕΕΕΣ Αποχέτευση σε HTML

Αποχέτευση Διονυσίου - Πορταριάς

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών”.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων στο δυτικό τμήμα - χαμηλή περιοχή του οικισμού των Ν. Μουδανιών. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν ένας κεντρικός οχετός, ο οποίος μεταφέρει τα βρόχινα νερά και των εξωτερικών λεκανών, ένα αντλιοστάσιο καθώς και διάφοροι άλλοι οχετοί, οι οποίοι συμβάλλουν στον κεντρικό.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 7.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής *των προσφορών ορίζεται η 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,^πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την *11/10/2019*^η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ

Τεχνική περιγραφή

ΣΑΥ

ΦΑΥ 

Αντλιοστάσιο

Οριζοντιογραφία

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας”.

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα, βαλβίδες και λοιπός εξοπλισμός), αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου, αναβάθμιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Τέλος περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε:

    • Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης με αναρρόφηση (Vacuum) από πολυαιθυλένιο, Φ 90 ως Φ 250 ενδεικτικού μήκους 6.860 μέτρα, με τουλάχιστον 120 φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου, με βαλβίδα κενού που θα διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και λοιπό κατάλληλο εξοπλισμό.

    • Δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2 στο υφιστάμενο βαρυτικό αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου μήκους 1.160 μέτρων διαμέτρου 140χλστ.

    • Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό Αντλιοστάσιο VS-2 με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και την αναβάθμιση του υφισταμένου αντλιοστασίου Διονυσίου έτσι ώστε να δεχτεί και να προωθήσει προς την Ε.Ε.Λ. τα λύματα.

    • Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων που αφορά σε έργα διαμόρφωσης και διευθέτησης του χώρου, σε έργα εξυγίανσης εδάφους, σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις με τις απαιτούμενες αντλήσεις, στην κατασκευή θεμελίων και ανωδομής κτιρίων και δεξαμενών με τις απαραίτητες στεγανώσεις, στην κατασκευή σωληνώσεων, φρεατίων κλπ. Έργων αυλής, στα έργα υποδομής (επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων) σε όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των έργων προεπεξεργασίας, δεξαμενής εξισορρόπησης, βιολογικής βαθμίδας, μονάδας MBR, επεξεργασίας λάσπης, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών - αυτοματισμών. Πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά έργα αυτοματισμού για τα αντλιοστάσια, έργα αναρρόφησης και Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 4.900.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,  την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/10/2019  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεύχος Υπολογισμού και Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού Αποχέτευση Μουριές

Κανονισμός Μελετών Αποχέτευση Μουριές

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕ

Τεχνική περιγραφή

ΣΑΥ

ΦΑΥ 

Τοπογραφικό Έργων ΕΕΛ

Οριζοντιογραφία Δικτύου

Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δ. Ν. Προποντίδας"

 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δ. Ν. Προποντίδας”.

Το έργο αφορά στην ανέγερση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Δ. Ν. Προποντίδας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού Πορταριάς και έχει εμβαδόν 4.091,31τ.μ. Το κτιριακό συγκρότημα του Ειδικού Σχολείου οργανώνεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες σε δύο κτιριακούς όγκους, «Κτίριο 1» και «Κτίριο 2». Το Κτίριο 1 συνολικού εμβαδού 1427,81τμ είναι διώροφο και προβλέπεται να στεγάσει τους κυρίως χώρους εκπαίδευσης (Δημοτικού και Νηπιαγωγείου). Το Κτίριο 2 είναι μονώροφο συνολικού εμβαδού 596,98 τμ. και προβλέπεται να στεγάσει τους βοηθητικούς - συμπληρωματικούς χώρους (Χώροι Φυσικής Αγωγής, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κυλικείο). Τα δύο κτίρια συνδέονται με δίκτυο ημιυπαίθριων χώρων που δημιουργούν λαιμό απ’ όπου γίνεται και η είσοδος σ’ αυτά, αλλά εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση των παιδιών από το ένα τμήμα στο άλλο. Σε όλο το σχολικό συγκρότημα η θέρμανση θα γίνεται με γεωθερμία και για το λόγο αυτό στον προαύλιο χώρο του σχολείου θα γίνουν γεωτρήσεις βάθους περίπου 100μ, για να εγκατασταθεί κάθετος γεωθερμικός εναλλάκτης. Για την θέρμανση του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν υδρόψυκτες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού μέσου και αερόψυκτες αντλίες. Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτρικών αγωγών, τα φωτιστικά σώματα, ηλεκτρικούς πίνακες, διακόπτες, ρευματοδότες, δίκτυο ΟΤΕ, TV δομημένη καλωδίωση DATA όπου απαιτείται κλπ. Επίσης περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος στο κεντρικό πίνακα όπου θα τροφοδοτεί το δίκτυο του κτιρίου.

Η συνολική κάλυψη του κτιρίου είναι 1.659,09τμ. εκ των οποίων 295,21τμ. αποτελούν ημιυπαίθριους χώρους.

Στον αύλειο χώρο κατασκευάζονται κερκίδες από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ και βρύσες από οπλισμένο σκυρόδεμα και επένδυση από διακοσμητικό τουβλάκι (terracotta) και μάρμαρο (λευκό). Το διακοσμητικό τουβλάκι επαλείφεται με ειδικά αντιγραφιστικά υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας. Προβλέπονται καθιστικά από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα όπως φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών, ιστός σημαίας καθώς και κάδοι απορριμμάτων (επιλογής της Υπηρεσίας). Επίσης, τοποθετείται ο απαραίτητος σταθερός εξοπλισμός των γηπέδων και της παιδικής χαράς με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

Προβλέπεται οδηγός όδευσης για άτομα με προβλήματα όρασης με πλάκες ειδικού τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Απόφασης 52907 (ΦΕΚ 2621/2009).

Για την είσοδο στο κτιριακό συγκρότημα, από τον υπαίθριο χώρο, προβλέπονται ράμπες ελάχιστου πλάτους 1,20 και μέγιστης κλίσης 5%. Περιμετρικά του οικοπέδου κατασκευάζεται περίφραξη από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα, πάνω στην οποία τοποθετείται σιδερένιο γαλβανιζέ κιγκλίδωμα. Στις εισόδους του οικοπέδου τοποθετούνται σιδερένιες καγκελόπορτες.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 5.220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε*είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.*

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,πλην της τεχνικής μελέτης,^στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης _www__.__promitheus__.__gov__.__gr_ <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/9/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 27/9/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΙΚ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

Τεχνική έκθεση

ΣΑΥ

ΦΑΥ 

Διάγραμμα δόμησης

Ανάλυση τιμών-Βοηθητικές τιμές μονάδας

Ανάλυση τιμών ΗΜ

 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Ν. Μουδανιών"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασίαεπιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 38 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Ν. Μουδανιών”.

Στους υπό μελέτη υπαίθριους χώρους του Νοτιοδυτικού τμήματος της περιοχής των Ν. Μουδανιών προτείνεται να σχεδιαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων και αντίστοιχος χώρος αναψυχής οι οποίοι θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους των Ν. Μουδανιών όσο και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των προαναφερόμενων υπαίθριων χώρων σχεδιάστηκαν συνδυαστικά υπαίθριοι χώροι ανάπαυσης, ελεύθεροι χώροι κίνησης πεζών καθώς και οριοθετημένοι χώροι φύτευσης. Με την κατασκευή του χώρου στάθμευσης προβλέπεται να δημιουργηθούν 127 οριοθετημενες θέσεις στάθμευσης Ι.Χ., 12 θέσεις στάθμευσης για οχήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και 5 θέσεις στάθμευσης λεωφορείων. Αναλόγως των συνθηκών στον εν λόγω χώρο στάθμευσης δύναται να εξυπηρετηθεί η στάθμευση και επιπλέον λεωφορείων.

Έναντι του υπαίθριου χώρου στάθμευσης (στη συμβολή των οδών Μ. Ανδρόνικου και Π. Πλακίδη) προβλέπεται η κατασκευή πλατείας-πάρκου επιφάνειας περίπου 1400 τ.μ. η οποία περιλαμβάνει χώρους πρασίνου με φυτεύσεις, σημεία στάσης και ανάπαυσης των επισκεπτών.

Ο χώρος στάθμευσης αναπτύσσεται επί της οδού Μ. Ανδρόνικου (5^η οδός) και κατά μήκος της υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου ομβρίων, ενώ η πλατεία χωροθετείται στην έναντι πλευρά του συγκροτήματος του ΤΕΙ, στη συμβολή της οδού Μ. Ανδρόνικου με την οδό Π. Πλακίδη.

Σκοπός των παραπάνω λειτουργικών ενοτήτων είναι να παρέχονται στους χρήστες χώροι όπου θα μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικές δραστηριότητες όπως ανάπαυση, επαφή με το φυτικό στοιχείο, αλλά και ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Οι διαμορφώσεις αυτές δημιουργούν έναν υπαίθριο χώρο που αναπτύσσεται σε διαφορετικές στάθμες, ακολουθώντας συνήθως τη στάθμη του εδάφους, προσφέροντας δυνατότητες χρήσης αυτού υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες κατά περίπτωση.

Με βιοκλιματικά κριτήρια όσον αφορά το γενικό σχεδιασμό, έμφαση δίνεται στην επίτευξη τόσο της οπτικής, όσο και της θερμικής άνεσης σε όλους τους υπαίθριους χώρους ανεξαρτήτου χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται δεντροστοιχίες φυλλοβόλων δέντρων σε επιλεγμένες θέσεις για σκιασμό, επιλέγονται υλικά χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να μην κλονίζεται η οπτική άνεση των χρηστών του χώρου αλλά και των όμορων κατοίκων και χαμηλής απορροφητικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση των χρηστών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.115.000,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σεδώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/9/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,πλην της τεχνικής μελέτης,^^στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης _www__.__promitheus__.__gov__.__gr_ <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6/9/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/9/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

ΣΑΥ

ΦΑΥ 

Γενική οριζοντιογραφία

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα