Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1: Παλιοί συσσωρευτές οχημάτων σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 2: Απόβλητα λιπαντικά έλαια οχημάτων σε λίτρα

ΟΜΑΔΑ 3: Σίδερα, χυτοσίδερα υλικά, μεταλλικοί κάδοι απορριμάτων, κάγκελα, στηθαία, πινακίδες, παλιά άχρηστα τμήματα οχημάτων και μηχ. Έργου, σωλήνες διαφόρων διαστάσεων, σχάρες,λαμαρίνες, μεταλλικές δεξαμενές, φωτιστικοί στύλοι, σκελετοί στεγάστρων, κατεστραμμένα όργανα παιδικών χαρών κλπ σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 4: Πλαστικά είδη, πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 5: Αλουμίνια σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 6: Κορμοί δένδρων

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00μ.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τεσσάρων (4) ετών, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δ. Ν. Προποντίδας"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δ. Ν. Προποντίδας".

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγροτικής οδού μήκους L=2.490m. Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV(αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς όπου είναι δυνατόν (απαλοιφή εδαφικών εξάρσεων), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, να μην καταστούν πουθενά αναγκαίες απαλλοτριώσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέχθηκε για όλο το μήκος της οδού πλάτος 2,75mανά κατεύθυνση και εκατέρωθεν χωμάτινη τάφρο απορροής. Οι εκατέρωθεν εγκάρσιες κλίσεις ορίζονται ίσες με 2,50% ανά λωρίδα κυκλοφορίας.Η οδοστρωσία θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις:

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 37 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Νέων Μουδανιών”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 37 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Νέων Μουδανιών”.

Στους υπό μελέτη υπαίθριους χώρους του Νοτιοδυτικού τμήματος της περιοχής των Ν. Μουδανιών προτείνεται να σχεδιαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων και αντίστοιχος χώρος αναψυχής οι οποίοι θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους των Ν. Μουδανιών όσο και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των προαναφερόμενων υπαίθριων χώρων σχεδιάστηκαν συνδυαστικά υπαίθριοι χώροι ανάπαυσης, ελεύθεροι χώροι κίνησης πεζών καθώς και οριοθετημένοι χώροι φύτευσης. Με την κατασκευή του χώρου στάθμευσης προβλέπεται να δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστον 56 οριοθετημενες θέσεις στάθμευσης Ι.Χ και 5 θέσεις στάθμευσης για οχήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Αναλόγως των συνθηκών στον εν λόγω χώρο στάθμευσης δύναται να εξυπηρετηθεί και η στάθμευση 10 λεωφορείων.

Έναντι του υπαίθριου χώρου στάθμευσης (στη συμβολή των οδών Μ. Ανδρόνικου και Ε. Σακαλή) προβλέπεται η κατασκευή πλατείας-πάρκου επιφάνειας περίπου 1400 τ.μ. η οποία περιλαμβάνει χώρους πρασίνου με φυτεύσεις, σημεία στάσης και ανάπαυσης των επισκεπτών.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε. Καλλικράτειας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε. Καλλικράτειας”.

Το έργο αφορά στις εργασίες κατασκευής του γηπέδου και συγκεκριμένα στην κατασκευή της περίφραξης του χώρου του γηπέδου, στην κατασκευή της υπόβασης του αγωνιστικού χώρου, στη διάστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα, στην τοποθέτηση των τερμάτων και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού του γηπέδου.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Έργα προστασίας σημείων υδροληψίας του Δήμου Νέας Προποντίδας”

 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Έργα προστασίας σημείων υδροληψίας του Δήμου Νέας Προποντίδας”.

Το έργο αποσκοπεί στη λήψη μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων συλλογής και διακίνησης πόσιμου νερού (γεωτρήσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων κλπ.) του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :

•Κατασκευή περιφράξεων των εγκαταστάσεων ύδρευσης

•Κατασκευή φρεατίων των γεωτρήσεων

•Επισκευή - συντήρηση - αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (μεταλλικά καλύμματα φρεατίων, τοιχοποιίες, πόρτες και ανοίγματα οικίσκων κλπ).

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων”.

Το έργο αφορά κυρίως στην ενίσχυση του Φέροντα Οργανισμού του κτιρίου με χρήση μεταλλικών συστημάτων ακαμψίας για ανάληψη των σεισμικών δυνάμεων, η αποκατάσταση των διατομών κατακόρυφων στοιχείων που παρουσιάζουν φαινόμενα οξείδωσης-διόγκωσης οπλισμού με χρήση επισκευαστικών υλικών-κονιαμάτων, η περιμετρική ενίσχυση της θεμελίωσης με αύξηση της ακαμψίας αυτής, η αποκατάσταση του δαπέδου με χρήση τσιμεντενέσεων και η επισκευή των τοιχοποιιών πλήρωσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 111.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00'.

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ν. Συλλάτων"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ν. Συλλάτων”.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις προκύπτουν στο σύνολο του φορέα, προκειμένου να αποκατασταθεί η συνολική στατική επάρκεια του κτίσματος με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων για την αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις συμπεριφοράς, λόγω της χρήσης του κτιρίου. Για το σχεδιασμό αυτό έχουν ακολουθηθεί οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι  733.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00'.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr <http://www.promitheus.gov.gr/>, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την *Δευτέρα 26/11/2018*η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 30/11/2018. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε doc

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Περιγραφή

ΕΣΥ ΟΔΟ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αγ. Παύλου”
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δ. Ν. Προποντίδας"
  3. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών"
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  5. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό της Ν. Γωνιάς της Δ.Ε. Καλλικράτειας”
  6. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών - Σιθωνιάς έως Τ.Κ. Πορταριάς”
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας”
  8. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος”
  9. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς”
  10. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων”

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα