Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για τη συμμετοχή των στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας αναθέσεις έργων), για το έτος 2017, ΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που επιθυμεί να εγγραφεί στους καταλόγους εργοληπτών του Δήμου, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:   
   - Οδοποιία
   - Οικοδομικά
   - Υδραυλικά
   - Λιμενικά
   - Ηλεκτρομηχανολογικά
   - Υδραυλικά υπό πίεση
   - Βιομηχανικά Ενεργειακά
   - Γεωτρήσεων
   - Καθαρισμού & επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών & αερίων αποβλήτων
   - Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
   - Πρασίνου

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Προποντίδας, έως και την Τρίτη 02/05/2017.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή πρώην Νομαρχιακού μητρώου, το οποίο θα είναι σε ισχύ.
Πληροφορίες,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε σταγραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας (Δημαρχιακό Κατάστημα) είτε στο τηλέφωνο 2373 350222, κα Παναγιώτα Θεργιού.  

Αίτηση

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων μελετητών, για τη συμμετοχή των στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας αναθέσεις μελετών), για το έτος 2017,
ΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο Μελετητή Δημοσίων Έργων, που επιθυμεί να εγγραφεί στους καταλόγους μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών τουΔήμου, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

|  Α/Α  |  Κατηγορία Μελέτης  |
|  1  |  Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες  |
|  2  |  Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες  |
|  3  |  Οικονομικές Μελέτες  |
|  4  |  Κοινωνικές Μελέτες  |
|  5  |  Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας  |
|  6  |  Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων  |
|  7  |  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες  |
|  8  |  Στατικές Μελέτες  |
|  9  |  Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές  |
|  10  |  Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές  |
|  11  |  Μελέτες Λιμενικών Έργων  |
|  12  |  Μελέτες Μεταφορικών Μέσων  |
|  13  |  Μελέτες Υδραυλικών Έργων  |
|  14  |  Ενεργειακές Μελέτες  |
|  15  |  Βιομηχανικές Μελέτες  |
|  16  |  Μελέτες Τοπογραφίας  |
|  17  |  Χημικές Μελέτες και Έρευνες  |
|  18  |  Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων  |
|  19  |  Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες  |
|  20  |  Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  |
|  21  |  Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες  |
|  22  |  Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες  |
|  23  |  Γεωργικές Μελέτες  |
|  24  |  Δασικές Μελέτες  |
|  25  |  Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου  |
|  26  |  Αλιευτικές Μελέτες  |
|  27  |  Περιβαλλοντικές Μελέτες  |
|  28  |  Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων  |

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Προποντίδας, έως και την Τρίτη 02/05/2017.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα είναι σε ισχύ.
Πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Νέας Προποντίδας (Δημαρχιακό Κατάστημα) είτε στο τηλέφωνο 2373 350222, κα Παναγιώτα Θεργιού.

Αίτηση

Πρόσκληση

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ. Διονυσίου
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  4. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "4ο Νηπιαγωγείο Ν.Καλλικράτειας”
  5. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου “4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών”
  6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου “5ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών”
  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Visit Nea Propontida

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2016

Φεστιβάλ Πλατείας 2015

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα