Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση    ακινήτου επί του τεμαχίου με αριθμ. 1193ι του αγροκτήματος Ν. Φλογητών της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας, κτίσματα εμβαδού 339,08 τ.μ. και μια αποθήκη εμβαδού 55,48 τ.μ. Η επιφάνεια επί του παραπάνω τεμαχίου που πρόκειται να εκμισθωθεί είναι 696,65 τ.μ.

Επίσης, στο υπ' αριθμ. 1194α τεμάχιο του αγροκτήματος Ν. Φλογητών υπάρχει μπαρ ανοικτού τύπου (ΟPEN-BAR) εμβαδού 191,96 τ.μ. και η προς μίσθωση επιφάνεια επί του ακινήτου έχει εμβαδόν 612,56τ.μ. Συνεπώς, η προς μίσθωση επιφάνεια που αποτελείται από τμήματα των τεμαχίων 1193ι και 1194α έχει συνολικά εμβαδόν 1309,21 τ.μ. 

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 16.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει μετά την 20η Ιουνίου 2018.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και από ώρα 10.00 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                      

Ανακοίνωση υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/2018 και Παράρτημά της για την πρόσληψη πενήντα πέντε (55) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: από Δευτέρα 14/5/2018 έως και Τετάρτη 23/5/2018.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μάμα εμβαδού κτίσματος 59,36 τ.μ. που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 465 τ.μ. περιβάλλον χώρος 405,64 τ.μ..

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.950,00 ευρώ ανά έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την  11η Μαίου 2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας .

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΚΑΡΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός τμήματος του 193Η κληροτεμαχίου του οικισμού της Τ.Κ. Νέας Ποτίδαιας και συγκεκριμένα 2 ξύλινα κιόσκια εμβαδού 36,84 τ.μ. και 69,65 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει σε  τέσσερα (4) έτη.

Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 15,00 ευρώ  ανά τ.μ. κατ’ έτος.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την  4η Μαίου 2018  ημέρα Παρασκευή και από ώρα  12 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Oι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                     

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου μας.

Το μίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 80 τ.μ. περίπου. και να βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου της Δ.Κ. Νέων Μουδανιών. Επίσης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και πιστοποιητικό πυρασφάλειας .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 4 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά ενδιαφέροντος, αυτοπροσώπος ή με πληρεξούσιο προσκομίζοντας τα εξής έγγραφα :

α)επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κτίσης του ακινήτου τους, 

β)αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρωμένο από την Πολεοδομία, γ)Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης της οποίας αντίτυπο χορηγείται στους ενδιαφερομένους, και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., Ε,Π.Ε, Ο.Ε ή Ε.Ε πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού,

πρέπει να προσκομισθούν τα κάτωθι: Α)Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτωχευστικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση Β)πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό

αναγκαστική διαχείρηση, δεν κατατέθηκε αίτηση για αναγκαστική διαχείρηση και δεν εκδόθηκε απόφαση για αναγκαστική διαχείρηση Γ)-πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ Τ.Κ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΔΑΠ ΣΟΧ1/2018
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  6. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΣΕΛΕΜΕΝΑΚΗ ΔΗΜ.” ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Η.Φ.Η.ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
  7. Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΤΩΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ
  8. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
  9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  10. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΤΩΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα