Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς"

Στη θέση της υπό μελέτης οδού υφίσταται ήδη διανοιγμένη χωμάτινη οδός. Η μηκοτομή της παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο με κλίσεις οι οποίες κυμαίνονται μεσοσταθμικά στην τιμή του 2,50%. Η οδός είναι χωμάτινη σε όλο το μήκος της και χρήζει άμεσης κατάστασης, καθώς σε πολλές θέσεις παρουσιάζει υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες μεγέθους ικανού ώστε να προξενήσουν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί της οδού.

Η χάραξη ακολουθεί - ανά περίπτωση - την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

H τυπική διατομή η οποία εφαρμόζεται - ώστε να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις - προσομοιάζει τη διατομή ζ2 των ΟΜΟΕ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 50Km/h και το όριο ταχύτητας κυμαίνεται από 20Km/h έως 50Km/h ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομηκές καμπύλες της οδού. Επίσης επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος των υπό μελέτη οδικών τμημάτων.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας

Ακυρώνουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 532 /16-5-2018 προκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη για την ανάθεση της εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας , και ματαιώνουμε τη διενέργεια του διαγωνισμού, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 28-6-2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 π.μ..

Ο Πρόεδρος

 

Κουτσουμούκης Παναγιώτης

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση έκτασης    Δημοτική έκταση 300τμ, που βρίσκεται στο 1194 κοινόχρηστο τεμάχιο της Τ.Κ. Φλογητών, έναντι οικοπέδου 639 (ΟΤ 86) για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 2.760,00  ευρώ  

Η μίσθωση αρχίζει από την επόμένη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2018.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά  την  Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και από ώρα  10 π.μ.   ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση έκτασης   300 τμ  του υπ'αριθμ.34 Ο.Τ.  του παραλιακού οικισμού της τ.κ. Διονυσίου 

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 4.050,00  ευρώ  

Η μίσθωση αρχίζει από την επόμένη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει 31 Οκτωβρίου 2018.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την 22α Ιουνίου   2018  ημέρα Παρασκευή και από ώρα  10 π.μ.   ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  3. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  4. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
  6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
  7. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ
  8. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
  9. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2018 ΑΣΕΠ
  10. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα