Προκηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την YΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017 για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Προποντίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 70.207,56 € με Φ.Π.Α.

Η διακήρυξη των προμηθευόμενων ειδών και το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή, θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, στο site του Δήμου www.nea-propontida.gr.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, οδός Μ.Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 2373350256, Γραφείο Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται σε τμήμα του υπ'αρίθμ.520α και 508 κληροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Προποντίδας της παραλίας Διονυσίου, και συγκεκριμένα πρόκειται για ξύλινο μπαρ εμβαδού 13τμ, στέγαστρο εμβαδού 71,25τμ, ξύλινη πέργκολα εμβαδού 21,12τμ και πλακόστρωτο δάπεδο εμβαδού 275,05τμ (βάσει της υπ'αρίθμ.10267042/2018 δήλωσης ένταξης του Ν.4495/2017 τακτοποίησης αυθαιρέτου).

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 15 ευρώ/τμ. Το εμβαδόν του προς εκμίσθωση ακινήτου προσδιορίζεται σε 105,37τ.μ..

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350285, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Διευκρίνηση όσον αφορά την ταχύτητα μεταγωγής των switch

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2: Απόβλητα λιπαντικά έλαια οχημάτων σε λίτρα

ΟΜΑΔΑ 5: Αλουμίνια σε κιλά

ΟΜΑΔΑ 6: Κορμοί δένδρων

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης

προσφοράς, τεσσάρων (4) ετών, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350285, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη Εκποίησης Κινητών Πραγμάτων Του Δήμου Νέας Προποντίδας

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ KAI Ν.Π. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό,σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών,του Δήμου
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ,“Αξιοποίηση Δημοτικού κληροδοτήματος “Σελεμενάκη Δ.”
  6. Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών- Διονυσίου”
  8. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου”
  9. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών"
  10. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας”

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα