Άρθρα

Πρόσκληση ΔΣ 06-02-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 6/2/2019 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Ανάκληση της αριθ. 7/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής με θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής βάση των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»)».

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 06-02-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 06/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΟΕ 28-01-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 28/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Νέας Προποντίδας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2019 σε όμορες επιχειρήσεις.

Οι όμορες επιχειρήσεις, όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017 έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου-αιγιαλού έμπροσθεν του καταστήματός, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο με την 81/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 10,00 ευρώ/τ.μ. 

Όλες οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-03-2019.

Για τις συμβάσεις παραχώρησης μέχρι την 31.12.2019 η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται εφάπαξ.

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των όμορων επιχειρήσεων, γίνεται με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα (όπου υφίσταται κοινόχρηστος χώρος μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού) . Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης  των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει  διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις. 

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά: 

    1. φωτ/φο ταυτότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ή του νόμιμου εκπροσώπου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση και ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου  καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

    2. δημοτική ενημερότητα Δήμου 

    3. άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

    4. Δήλωση  έναρξης επιτηδεύματος.

   5. υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή <<OPEN>> της ΕΚΧΑ Α.Ε ή σε  απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού  του αιγιαλού σε τρία αντίτυπα με αποτυπωμένο το τμήμα που πρόκειται παραχωρηθεί, υπόμνημα με πίνακα  συντεταγμένων, αποτυπωμένες τις οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας (όπου υπάρχουν) και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό. 

Επάνω στο κάθε αντίγραφο ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τα εξής: “έλαβα γνώση του χώρου που μίσθωσα”  και θα υπογράφει. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, θα ενημερώνεστε  από τα τηλέφωνα 23733-50246,260 και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.nea-propontida.gr.

Εκποίηση κληροδοτήματος ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18/1/2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η υπ' αριθμ. 17337/5-6-2018 διακήρυξη της εκποιήσης του Διαμερίσματος του κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου.

Οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το κληροδότημα οικονομική προσφορά μέχρι την λήξη της περιόδου των εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η υπ' αριθμ. 17337/5-6-2018 Διακήρυξη

Πρόσκληση ΟΕ 21-01-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 21/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα