Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ έκτακτο 11-11-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι η σχετική απόφαση θα επηρεάσει τη ζωή της τοπικής κοινωνίας της Ν. Τενέδου και του Δήμου γενικότερα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Περισσότερα...

Πρόσκληση OE 12-11-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 12/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 06-11-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 6/11/2019 και ώρα 7:00 μμ στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Νέας Προποντίδας

    2. 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

    3. Τροποποίηση Κανονισμού ύδρευσης άρδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας

Περισσότερα...

Πρόσκληση OE 05-11-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 05/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 17 (παρ.1) του Κανονισμού Ύδρευσης – Άρδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (Αρ. Μελ:34/2015).

    3. Μελέτη για τη συντήρηση και λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων και των ΕΕΛ του Δήμου Νέας Προποντίδας (Αρ. Μελ. 24/2019).

    4. Τοπογραφικές αποτυπώσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ.Ε. Μουδανιών (Αρ. Μελ. 25/2019).

Περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν4412/2016 και της Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’), θα προβεί στην διαδικασία νέας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών του έργου : «Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δ. Ν. Προποντίδας (Αρ. μελ. 3/2011)», προϋπολογισμού  χωρίς ΦΠΑ :  4.900.000,00 €. 

Η ηλεκτρονική  κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  05-11-2019 , στις 08:30 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας : https://mimed.ggde.gr   

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση  του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες  του Δήμου Νέας Προποντίδας : http://www.nea-propontida.gr και του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν4412/2016 και με το άρθρο 5.2.2 της ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

 

Ιωάννης Ελευθερούδης

  Πολιτικός μηχανικός 

Πρόσκληση OE 01-11-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 01/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2020.

    2. Διαγραφές οφειλών.

    3. Καταμερισμός καταναλώσεων έτους 2018/02 σε δυο περιόδους, δηλαδή στα έτη 2017 και 2018.

    4. Επιστροφή εγγύησης ποσού 150,00 ευρώ.

    5. Διαγραφές τελών Δ.Ε. Μουδανιών.

    6. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των ΚΑΠΗ των Κοινοτήτων Αγ. Μάμα, Συλλάτων, Αγ. Παύλου, Λακκώματος και Κρήνης.

    7. Παράταση συμβατικού χρόνου προμήθειας γάλακτος και τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας.

    8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Μουδανιών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Eμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Ανακοίνωση παρέλασης 28ης Οκτωβρίου στην Καλλικράτεια

Στη Ν. Καλλικράτεια η παρέλαση στα πλαίσια του Εορτασμού της "Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940"  

θα πραγματοποιηθεί στην οδό Οσίας Παρασκευής -κι όχι στη Λεωφόρο Νίκης-λόγω των έργων της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Πρόσκληση ΔΣ 23-10-2019

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 23/10/2019 και ώρα 7:30μμ στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Κ.Μ.

    2. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πορταριάς.

    3. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Προποντίδας . 

Περισσότερα...

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα