Ανακοινώσεις

Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ 26-05-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν.Προποντίδας, που θα γίνει στις 26/5/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι:
α) το υπ' αριθμ. πρωτ. 14167/11-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 35 του υπ' αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα του Λιμεναρχείου Ν. Μουδανιών ήρθε στην υπηρεσία μας στις 11-4-2017. β) στις 25-4-2017 ελήφθη η υπ' αριθμ. 262/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΘ2ΩΚΤ-3ΡΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μελέτης που αποτελεί και το τεκμηριωμένο αίτημα. γ) στις 26-4-2017 ελήφθη η υπ' αριθμ. 106/2017 (ΑΔΑ:65ΔΝΩΚΤ-ΘΧΗ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και τη διάθεση της πίστωσης του Κ.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου. δ) στις 26-4-2017 έγινε η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000, η σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ως εναρκτήρια ημερομηνία την 01-06-2017 και απαιτείται η υλοποίηση και άλλων επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση.
Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)
 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μελέτη παροχής υπηρεσιών για τη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» (αρ.μελ.21/2017).
   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Πρόσκληση ΕΠΖ 30-05-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.
Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σφράγιση του ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ιδιοκτησίας MOUZENIDIS TRAVEL – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., με εκπρόσωπο τον Μελικίδη Χριστόφορο του Κοσμά, που βρίσκεται στα υπ’ αριθμ.2099, 2100, 2101, 2342 & τμήματα των υπ’ αριθμ.2071 & 2072 κληροτεμαχίων του αγροκτήματος Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας.
2. Επιβολή προστίμου στην MOUZENIDIS TRAVEL – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1364).
3. Σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών που υπάρχουν εντός του καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας Κιουρτζίδου Μαρίνας του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου στα Ν. Μουδανιά του Δήμου Ν. Προποντίδας.
4. Επιβολή προστίμου στην Κιουρτζίδου Μαρίνα του Νικολάου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1364).
5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – OPEN BAR» με την επωνυμία PASTAZI της Αφοί Κεντεποζίδη & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ν. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.
6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο – OPEN BAR» με την επωνυμία PIAZZA, της Αφοί Κεντεποζίδη & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ν. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.
7. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΟΙΑ» του Ιωαννίδη Ευάγγελου του Γαβριήλ, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.
8. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ) με την επωνυμία «ΧΑΛΑΡΑ» της Τζιανέτου Ελένης του Τζανέτου, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.
   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Πρόσκληση ΕΠ 31-05-2017

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31η του μηνός Μαίου του έτους 2017 και ώρα 12.00μ.μ. στο Δημαρχείο με θέμα:
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ν.Προποντίδας 2014 – 2019 ( β΄φάση)

Ο Δήμαρχος                     

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ

Πρόσκληση ΟΕ 23-05-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει σήμερα 23/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000, η σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ως εναρκτήρια ημερομηνία την 01-06-2017 και απαιτείται η υλοποίηση και άλλων επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση.  
Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού – αποσφράγισης φακέλων οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη παροχής υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν. Προποντίδας για το έτος 2017» (αρ.μελ.: 21/2017).
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Πρόσκληση ΟΕ 22-05-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/5/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.
Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ακύρωση της υπ’ αριθμ.124/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΖΧΩΚΤ-ΚΘΥ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».
2. Αποδοχή των συμβάσεων παραχώρησης για χρήση δύο (2) μηχανημάτων έργου στον Δήμο Ν. Προποντίδας από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
3. Επέκταση Δικτύου Φ.Ο.Π. κατά έναν (1) στύλο και τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος στην Τ.Κ. Τενέδου του Δήμου Ν. Προποντίδας.
4. Άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.6510/12-4-20174 (ΑΔΑ:ΩΚ7ΚΟΡ1Υ-ΤΥΠ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
5. Άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.30124/16/24-01-2017 (ΑΔΑ:60ΜΟΟΡ1Υ-9ΣΠ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Εξάλειψη βαρών των ακινήτων που κληρονόμησε ο Δήμος Ν. Προποντίδας από τον Ζαχαρία Μπαχάνο του Χρήστου.
6. Μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων της Τ.Κ. Φλογητών για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.
8. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών στην Τ.Κ. Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.
9. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Μελέτη παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν. Προποντίδας 2017».
10. Αναλήψεις Υποχρεώσεων.

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Νέας Προποντίδας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2017 σε όμορες επιχειρήσεις.

Οι όμορες επιχειρήσεις, όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017   έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου-αιγιαλού έμπροσθεν του καταστήματός, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο με την 81/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 10,00 ευρώ/τ.μ.
Με την ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ως καταλυτική ημερομηνία για την σύναψη των μισθώσεων των όμορων  επιχειρήσεων η 23/06/2017.
Από την 1η Ιουνίου και μετά, οι  αιτήσεις θα κατατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Νομού Χαλκιδικής.
Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των όμορων επιχειρήσεων, γίνεται με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα (όπου υφίσταται κοινόχρηατςο χώρος μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού) . Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης  των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει  διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.
Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017.
Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:
1. φωτ/φο ταυτότητας του αιτούντα
2. δημοτική ενημερότητα Δήμου
3. άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
4. α)απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με συντεταγμένες τις προς παραχώρηση έκτασης της επιχείρησης στις 4 γωνίες και εμβαδόν αυτού.
β) την αναγραφή της φράσης  “έλαβα γνώση του αιτούμενου χώρου και οι διαστάσεις αυτού είναι ορθές και κατόπιν υπόδειξης μου”  με υπογραφή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης πάνω σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, θα ενημερώνεστε  από τα τηλέφωνα 23733-50246,260 και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.nea-propontida.gr.

Ο Δήμαρχος

Καρράς Εμμανουήλ

Πρόσκληση ΟΕ 16-05-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 16/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.
Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
2. Αναλήψεις Υποχρεώσεων.
3. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018.
4. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων
  
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Visit Nea Propontida

Φεστιβάλ Θάλασσας 2016

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Φεστιβάλ Πλατείας 2015

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα