Άρθρα

Προκήρυξη προσλήψεων στον ΟΠΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Αποτελέσματα προκηρύξεων ΟΠΑ

Από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ1/2013.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Προκηρύξεις προσλήψεων στον ΟΠΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού του Οργανισμού.

 

Η προκήρυξη για τις θέσεις στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στην ακτή παραλίας του Αγίου Μάμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
4) την υπ’ αριθμόν 90/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
5) την 116/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
6) την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
7) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
8)την 160288/378/10-4-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ.
9)Το  υπ΄αριθμ.  143751/21-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Π.Ε. Χαλκ/κής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης

Προκήρυξη πρόσληψης Μουσικών

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Ωδείων και των τμημάτων χορού και ζωγραφικής του Τμήματος Πολιτισμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προκήρυξη πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού χρονικής περιόδου 2011-2012.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Νέας Προποντίδας

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέων Μουδανιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας. Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 500,00 ευρώ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΠΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ2 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα