Άρθρα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου»

Στις 29/12/2016 και με το υπ’ αριθμό 9517/29-12-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:Ω5ΙΕ7ΛΛ-Ξ4Κ) εντάχθηκε η πράξη «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το έργο αφορά σημειακές επεμβάσεις στο τμήμα του ρέματος Διονυσίου από το όριο της επέκτασης παραλίας Διονυσίου (Χ.Θ. 0+0,00) μέχρι το όριο της εισόδου- προς τα ανάντι- στον οικισμό της Πορταριάς (Χ.Θ. 3+761,00). Οι επεμβάσεις αφορούν στην εξομάλυνση της κοίτης του ρέματος και αναδιαμόρφωσή της με σταθερή κλίση 0,5% σε όλο το μήκος της επέμβασης, έτσι ώστε η ταχύτητα των νερών να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις προκαλώντας τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται σήμερα και προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στη θαλάσσια περιοχή στην εκβολή του συγκεκριμένου ρέματος.
Τα τεχνικά έργα αφορούν στην κατασκευή κατά μήκος του ρέματος δεκαεφτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια που θα περιορίσουν τη συρτική ικανότητα του ρέματος και κατ' επέκταση τα φαινόμενα διάβρωσης και μεταφοράς φερτών. Στα σχέδια κατά μήκος τομής και διατομών δείχνονται οι θέσεις και η μορφή του κάθε τεχνικού έργου.
Οι επεμβάσεις που θα γίνουν κατά μήκος του ρέματος δεν θα επηρεάσουν τη μορφή του. Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιτευχθεί η  αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που οφείλονται στην έντονη στερεοπαροχή που παρατηρείται σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και η  προστασία της περιοχής στη θέση εκβολής του ρέματος .

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "4ο Νηπιαγωγείο Ν.Καλλικράτειας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 “Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας”
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στη Ν. Καλλικράτεια. Στοιχεία σχετικάμε τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.3 και 11.4 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.160.000,00€.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνειείτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, την 24/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ν.Προποντίδας, Δ/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά.
Η παραλαβή των τευχών καθώς και οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κλπ δύναται να δωθούν το αργότερο στις 19/01/2017.

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης των καιρικών συνθηκών και λόγω δυσκολίας των ενδιαφερομένων των δημοπρασιών των τριών νηπιαγωγείων του Δήμου μας να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση, προβαίνουμε σε ανάρτηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές HM

Τεχνικές Προδιαγραφές OIK

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

Προμετρήσεις

Ανάλυση Τιμών

Σχέδια 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας

Λόγω της συνέχισης των έκτακτων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων προβαίνουμε στην ανάρτηση και των Η/Μ σχεδίων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

AP1 AP2 H1 SK1 TH1 TH2 TH3 Y1 Y2

 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ του έργου «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας»

Στις 4/10/2016 και με το υπ’ αριθμό 6729/4-10-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:6Υ5Ε7ΛΛ-Μ0Α) εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002094 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το 4ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Καλλικράτειας δυναμικότητας 50 μαθητών περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία-κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και ΑΠΧ. Είναι ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο αναπτύσσονται οι παραπάνω χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο. Ο σχεδιασμός του έγινε με βάση τις βιοκλιματικές αρχές για την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του και προσαρμογή των διαστάσεων στην κλίμακα των παιδιών.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας”

 Στις 09/12/2016 και με το υπ’ αριθμό 8906/09-12-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:794Γ7ΛΛ-Ο7Γ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας” με κωδικό ΟΠΣ 5003579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
    Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο είναι μια δομή που παρέχει εξειδικευμένη ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Ν. Προποντίδας μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
    Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει σε πολλές ομάδες πληθυσμού πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.
    Οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Ν. Προποντίδας και, κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αυτές περιγράφονται στο “Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη”.
    Στόχος της πράξης είναι να προσφέρει πληροφόρηση,υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και στην προσωπική και κοινωνική ευημερία σε πολλές ομάδες πληθυσμού και να αναπτύξει δράσεις κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης υποστηρίζοντας παράλληλα την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας/Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

kent_koin_poster_1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ της Δομής Παροχής Βασικών Κοινωνικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας

Στις 10/10/2016 και με το υπ’ αριθμό 6879/10-10-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:6ΒΩ37ΛΛ-Ο1Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη “Δομή Παροχής Βασικών Κοινωνικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Προποντίδας” με κωδικό ΟΠΣ 5001218 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με τη δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε δικαιούχες ομάδες πολιτών
i. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
ii. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι»
iii. iii. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.
Οι ωφελούμενοι των προκηρυσσόμενων πράξεων είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Ν. Προποντίδας. Στόχος της πράξης είναι να καλύψει πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης σε περίπου 120 οικογένειες του Δήμου, που θα είναι και οι αποκλειστικοί δικαιούχοι των προϊόντων της Δομής και που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή ακραίας φτώχειας.
Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

koin_pan_poster_1

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών»

Στις 24/05/2016 και με το υπ’ αριθμό 3373/24-5-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:65Λ77ΛΛ-4Γ9) εντάχθηκε η πράξη «5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5001015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το 5ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών δυναμικότητας 50 μαθητών θα κατασκευαστεί στο χώρο του παλιού κτηνιατρείου, δίπλα στο 2ο Νηπιαγωγείο, στην περιοχή «Τσατσανέϊκα» και θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία-κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θα είναι ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο θα αναπτύσσονται οι παραπάνω χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο. Ο σχεδιασμός του έγινε με βάση τις βιοκλιματικές αρχές για την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του και προσαρμογή των διαστάσεων στην κλίμακα των παιδιών.

Ο Δήμαρχος                                                       

Εμμανουήλ Καρράς  

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

 

 

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών»

Στις 24/05/2016 και με το υπ’ αριθμό 3372/24-5-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΜΡΙ7ΛΛ-ΜΙΩ) εντάχθηκε η πράξη «4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5001014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το ολοήμερο 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών δυναμικότητας 50 μαθητών θα ανεγερθεί σε μικρού σχετικά εμβαδού οικόπεδο, επί της οδού «Παναγίας Κορυφινής», στο χώρο της παλιάς παιδικής χαράς και απέναντι από τον μισθωμένο χώρο όπου στεγάζεται σήμερα το 4ο Νηπιαγωγείο, η θέση του εξυπηρετεί τις ανάγκες του πυκνοδομημένου κέντρου του οικισμού. Επιλέχθηκε λοιπόν, κατά το σχεδιασμό, μια κεντροβαρική σύνθεση κατά την οποία οι 2 αίθουσες εργασίας, η αίθουσα ανάπαυσης, και το γραφείο νηπιαγωγών αναπτύσσονται γύρω από ένα πολυδύναμο χώρο, που τμήμα του εξυπηρετεί και ως τραπεζαρία, αποσκοπώντας στον περιορισμό των χώρων κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος                                                       

Εμμανουήλ Καρράς  

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

 

 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα