Άρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

O Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Σύνταξη Φακέλου Αδειοδότησης εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ

O Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός Ξηραντηρίου προσροφητικού τύπου για την Μονάδα Αρσενικού της Δ/Κ Ν. Τρίγλιας της ΔΕ Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ Ν.ΠΟΤΙΔΕΑΣ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση δικτύου Η/Φ Ν. Ποτίδεας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού. Η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δύο εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι οποίοι χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων Ν. Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας.
Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του Δημάρχου.
Οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο που θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την επιμόρφωση τριών υπαλλήλων με θέμα “Στοιχεία Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτησης”
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για για τα ανωτέρω μέχρi τις 28/10/2016
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Νέας Τενέδου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Νέας Τενέδου ( έλεγχος – βιντεοσκόπηση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ) του Δήμου Ν.Προποντίδας
Η εργασία αυτή αφορά την διαπίστωσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Νέας Τενέδου κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος – βιντεοσκόπηση τμημάτων αγωγού ύδρευσης του οικισμού Τενέδου για ανεύρεση διαρροών και παράνομων συνδέσεων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την καθαριότητα δικτύου ομβρίων υδάτων, φρεατίων Δ.Ε. Τρίγλιας.
Η εργασία καθαρισμού των φρεατίων και δικτύων ομβρίων υδάτων καθώς και των εσχαρών υδροσυλλογής εντός των οικισμών της Δ.Ε.Τρίγλιας πρόκειται να γίνει με τη χρήση
αποφρακτικού μηχανήματος. Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 19.800,00€ + ΦΠΑ και η τιμή μονάδας της εγασίας είναι 44€/ ώρα κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα