Δελτία Τύπου

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με συνήθεις προσβολές των πυρηνόκαρπων.

dltgrkknprdpsn_1 dltgrkknprdpsn_3 dltgrkknprdpsn_4 dltgrkknprdpsn_5