Προκηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) την υπ’ αριθ. 83/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και διατέθηκε η πίστωση δ) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Διευκρίνηση Παράδοσης Προϊόντων σε σχολικές μονάδες

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα