Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

Το κείμενο της πρόσκλησης