Δελτία Τύπου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Τελικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης για τις θέσεις ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020)