Δελτία Τύπου

Τελικοί Πινάκες Κατάταξης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 3/25601/24.8.2020

Ανάρτηση των Τελικών Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 3/25601/24.8.2020 Ανακοίνωσης του Δήμου μας για τις θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (που συντάχθηκαν βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων, των βεβαιώσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Προποντίδας για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας και του αποτελέσματος των δημοσίων κληρώσεων, που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 7η.9.2020, για το καθορισμό της σειράς κατάταξης των ισοβαθμούντων). 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων – προσληπτέων, οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν την Τετάρτη 9.9.2020: α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., γ) βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α., και δ) βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου Ι.Κ.Α.

Επιπλέον, έως την Πέμπτη 17.9.2020 καλούνται να προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους, όπως αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία (όπως, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις Α.Σ.Π.Ε., κλπ).

Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δήμο Νέας Προποντίδας, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

1) Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης

2) Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα