Δελτία Τύπου

Πρόσληψη Εποχικών Πυροσβεστών

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 38, που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, τ. Α’ 73/26-3-2020), τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.Δ 36/2019, που αφορά στον «Κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.Στην προκήρυξη, που θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.), τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασης τους. Δείτε στις εικόνες, που ακολουθούν, τις τροποποιήσεις, όπως περιλαμβάνονται στο δημοσιευθέν Προεδρικό Διάταγμα. 

prslpspxkprsbstn_1 prslpspxkprsbstn_2 prslpspxkprsbstn_3 prslpspxkprsbstn_4