Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΔΣ 29-01-2020

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 29/01/2020 και ώρα 8:00μμ στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Νέας Προποντίδας», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 2.Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου για το έτος 2020.

3.Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για μισθώσεις, εκμισθώσεις, εκποιήσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.

4.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (αρ. 7 Π.Δ. 270/81) και κινητών, για το έτος 2020.

5.Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων με μελέτη (για όσα έργα η έναρξη διαδικασία σύναψης της σύμβασης τους ήταν πριν τις 8-8-2016), (αρ. 63, παρ. 2 Π.Δ. 28/80 και αρ. 16 Π.Δ. 171/87), για το έτος 2020.

6. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το έτος 2020.

7.Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/4-42018) και του άρθρου 35 αριθμ 20ΓΚΛ (ΦΕΚ  1929/Β’/2018), για τον χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη καθώς επίσης και για τις λοιπές υποχρεώσεις της, για το έτος 2020.

8.Ορισμός εκπροσώπου σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή- επικίνδυνων/επιβλαβών πλοίων εκτός λιμένος για το υπόλοιπο του έτους 2020, σύμφωνα με το Ν. 2881/2001 και Υ.Α. 2123/36/01/22-10-2001.

9.Χορήγηση Άδειας  Εκτέλεσης Εργασιών - Άδειας Εκσκαφής στην εταιρεία  OTE Α.Ε. για το έργο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 16264Α/31-03-2016 και των τροποποιήσεων Νο1/03-07-2017, Νο2/05-07-2018, Νο3/06-11-2018 και Νο4/28-05-2019» σχετικό με την άρση τηλεφωνικών βλαβών στα διοικητικά όρια του Δήμου.

10.Τροποποίηση της υπ' αριθ. 475/2019 απόφασης Δ.Σ. Νέας Προποντίδας σχετικά με την αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης – έγκρισης προγράμματος και τρόπου υλοποίησης της πράξης «MATCH-SPORT (πρώην M.A.S.T.E.R)- Make Amateur Sport Tolerant Eliminating Discrimination” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+»

11.Τροποποίηση της υπ'αρίθμ. 708/2019 απόφαση ΔΣ για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Κοινότητα Ν. Μουδανιών.

12.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ν. Μουδανιών.

13.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) στην Κοινότητα Φλογητών.

14.Εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας Ν. Μουδανιών σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν.4257/2014.

15.Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου Τοπικής Κοινότητας Φλογητών.

16.Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του ΚΑΠΗ Νέων Μουδανιών για τις ανάγκες των χορωδιών του Π.Σ. ‘’Ο ΦΑΡΟΣ”.

17.Παραχώρηση κατά χρήση της αίθουσας του ΚΑΠΗ Νέων Μουδανιών για  την στέγαση του σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”.

18.Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

19.Εξέταση αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 - 117 του Ν4611/2019, της εταιρείας Κ. Αυταράς και ΣΙΑ ΟΕ.

20.Επί αιτήσεως εξώδικης επίλυσης διαφοράς λόγω ασκηθείσας προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Φ.Δ.

 

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δέσποινα Ραμανδάνη