Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 29-01-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ Τ.Δ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

2.Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων οικονομικών προσφορών) για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης – επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας».

3.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

4.Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Αθανάσιου Συρόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

5.Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Χρήστου Μπουμπάρου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

6.Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Αλέξανδρου Παπαευστρατίου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

7.Καθορισμός κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τα εντάλματα προπληρωμής.

8.Τροποποίηση της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου (αρ.μελ.11-2019)», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων της περίπτωσης β΄ της παρ.8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

9.Τροποποίηση της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δ. Ν. Προποντίδας (αρ.μελ.44/2012)», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων της περίπτωσης β΄ της παρ.8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

10.Παραλαβή της μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ.μελ.1/2020).

11.Διαγραφές ή μη ποσών από χρέωση ΔΤ,  ΔΦ & ΤΑΠ.

12.Έγκριση πρωτοκόλλων  οριστικής παραλαβής εργασιών.

13.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

14.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

15.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

16.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄ αρ. 25/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών και κατά της  Κυριακής Μαυροπούλου.

17.Εγκρίσεις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

18.Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Μουδανιών.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα