Ανακοινώσεις

Πρόσκληση EΠΖ 29-01-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης: «Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για τον καθορισμό χώρου εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο) καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης στο ΑΡΓ 711 του Αγροκτήματος Ν. Τρίγλιας» 

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος