Προκηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Ελαιοχωρίων»

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ESPD σε pdf

ESPD σε html

ESPD σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές προδιαγραφές

ΣΑΥ

ΦΑΥ