Προκηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Ν. Μουδανιών»

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

ESPD σε pdf

ESPD σε html

ESPD σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

ΕΣΥ

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές προδιαγραφές

ΣΑΥ

ΦΑΥ