Δελτία Τύπου

Σύνδεση Ακινήτων Ν. Τρίγλιας με το αποχετευτικό δίκτυο

Μέχρι τις 30-6-2020 υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της Κοινότητας Ν. Τρίγλιας (742/2019 απόφαση Δ.Σ) να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Η αίτηση κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη (ή εξουσιοδοτημένο άτομο με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου, ενώ σημειώνεται ότι υποβάλλεται ένας μόνο φάκελος ανά οικοδομή από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή. Όταν αφορά σε περισσότερες ιδιοκτησίες, ως τμήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας,  τα λύματά τους θα παροχετεύονται με κοινό αγωγό. Η σύνδεση με το δίκτυο θα είναι μία και οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή αίτηση, με αναφορά όλων των καταναλωτών, που θα αφορά η ενιαία σύνδεση, ονοματεπώνυμο και κωδικός καταναλωτή. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του ακινήτου τυγχάνει εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου της και τα καταστατικά έγγραφα.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου της σύνδεσης που απαιτείται να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

Για κάθε νέα σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης απαιτείται :

1.    Αίτηση αποχέτευσης που κατατίθεται στο Δημαρχείο Τρίγλιας (υπόδειγμα υπηρεσίας 1 που χορηγείται στο Κοινοτικό Κατάστημα Τρίγλιας (τηλ. 2373350304, 2373350315) και υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Δήμου: www.nea-propontida.gr).

2.   Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή (υπόδειγμα 2 υπηρεσίας που χορηγείται από το Κοινοτικό Κατάστημα Τρίγλιας (τηλ. 2373350304, 2373350315) και υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Δήμου),  στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α. Τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή

β. Θα ενημερώσει τον Δήμο για οποιαδήποτε αλλαγή θα επέλθει στο ακίνητό του.

γ. Έλαβε γνώση του Κανονισμού Αποχέτευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, τον οποίο αποδέχεται

δ. Τα νερά της βροχής (όμβρια ύδατα) δεν διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης 

ε. Θα προβεί στην κατάργηση του βόθρου με δική του επιμέλεια και δαπάνη

στ. Ανάλογα με το είδος των λυμάτων θα λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπει ο Κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία.

ζ. Θα λάβει όλα τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των υπόγειων ή ημιυπόγειων χώρων όπως:

- Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειος ή ημιυπόγειος χώρος και  αποχετεύεται με φυσική ροή , θα  τοποθετηθεί  στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας με δικές τους δαπάνες και ευθύνη  σε κατάλληλη θέση ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητο τους ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της βαλβίδας.

- Η αποχέτευση των υπόγειων ή άλλων χαμηλών χώρων, εφόσον υπάρχουν, θα αποχετεύονται, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, με μηχανική ανύψωση των λυμάτων (άντληση). Σχετικές οδηγίες θα δοθούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπάλληλος κα Ταβλαδάκη).

3. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή τοπογραφικό διάγραμμα ή βεβαίωση Δήμου για κτίρια κατασκευασμένα προ του έτους 1955

4. Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα και συγκεκριμένα για παλαιά κτίρια θα προσκομίζεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής στο οποίο θα προσδιορίζεται το ακίνητο και το σημείο εξόδου της αποχέτευσης στο δίκτυο.

5.   Αντίγραφο του Ε9

6.   Τελευταία άδεια λειτουργίας (για επαγγελματικές χρήσεις)

7.   Λογαριασμό υδροδότησης ακινήτου

8.   Λογαριασμό ηλεκτροδότησης ακινήτου

9. Συμπληρωμένο πίνακα με τα στοιχεία των υδρομέτρων και των παροχών (υπόδειγμα υπηρεσίας 3), καθώς και με το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, αλλά και υπόχρεων προσώπων, σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμπίπτει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη. 

10. Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την πληρωμή του  τέλους  της δαπάνης διακλάδωσης η οποία ορίστηκε στο ποσό των 200€ ανά  διακλάδωση σύμφωνα με την 598/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Ν. Προποντίδας. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του  αδειούχου υδραυλικού που θα αναλάβει τη σύνδεση του ακινήτου (υπόδειγμα υπηρεσίας 4) με το δίκτυο αποχέτευσης α) ότι διαθέτει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος β) ότι βεβαιώνεται η ορθότητα της σύνδεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γ) ότι δεν διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα στο  δίκτυο αποχέτευσης.

12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης του διαχειριστή οικοδομής ή τρίτου προσώπου

Αφού τα παραπάνω δικαιολογητικά ελεγχθούν από το Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, στη συνέχεια θα δοθεί με έγγραφο του Δήμου η σύμφωνη γνώμη για τη σύνδεση. Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην καταβολή των τελών σύνδεσης αποχέτευσης. 

Στη συνέχεια, υποχρεούται να  ενημερώσει το  Δήμο-μετά το πέρας της φυσικής σύνδεσης- προκειμένου  να πραγματοποιηθεί αυτοψία. Η σύνδεση πριν την καταβολή των τελών αποχέτευσης είναι  ΠΑΡΑΝΟΜΗ  και θα επιβληθούν  οι ανάλογες κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, είτε πρόκειται για οικία είτε για άλλη εγκατάσταση, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποχέτευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας και η  δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

 

Τα προς διάθεση σχετικά υποδείγματα

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα