Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 02-12-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 02/12/2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     1. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

    2. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την αποκατάσταση βλαβών στα κοιμητήρια μετά τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019.

    3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την εργασία της απομάκρυνσης ξεριζωμένων δέντρων, κλαδιών και μπαζών μετά τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019.

    4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ Τ.Δ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    5. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.16836+18000/01-11-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

    6. Ανάθεση στην συμβολαιογράφο Ν. Μουδανιών Ελευθερία Ποϊρατζίδου της σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 22 περιοχής επέκτασης Αλμύρας Ν. Μουδανιών.

    7. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.339/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών και κατά της Ε.Ε. με την επωνυμία «ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

    8. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του κ. Σεραφείμ Σαράφη σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

    9. Ανάθεση της μελέτης «Αξιοποίηση και προστασία του εμβληματικού χώρου, που περιβάλλει το υψηλής ιστορικής σημασίας κτιριακό απόθεμα του διατειχίσματος της Κασσανδρείας, στη Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής» (αρ.μελ.37/2019).

    10. Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Προποντίδας» (αρ.μελ.34/2019).

    11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Τρίγλιας» (αρ.μελ.6/2016).

    12. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ» (αρ.μελ.30/2019).

    13. Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών λογισμικού ύδρευσης και αδειών υπαλλήλων Δήμου Ν. Προποντίδας.

    14. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2020 Δήμου Ν. Προποντίδας.

    15. Έγκριση της υπ’ αριθμ.62/2019 απόφασης Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας, σχετικά με την «Ψήφιση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2020». 

    16. Διάθεση κληροδοτήματος ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ.

    17. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    18. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Μουδανιών.

    19. Έγκριση της υπ’ αριθμ.239/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Προποντίδας σχετικά με την «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας.»

    20. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

    21. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας.

    22. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων συλλογής λυμάτων Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας» (αρ.μελ.09/2013).

    24. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (αρ.μελ.38/2019).

    25. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» (αρ.μελ.39/2019).

    26. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ.μελ.32/2019).

    27. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».

    28. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    29. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα  Λακκώματος του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    30. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα  Ν. Τενέδου του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    31. Διαγραφή ή μη ΤΑΠ & ΤΚΦ.

 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα