Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 12-11-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 12/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

    1. Παράταση συμβατικού χρόνου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

    2. Έκκριση ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017»

    3. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ.Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΩΝ» (αρ.μελ.8/2013).

    5. Έγκριση ανάθεσης με ανοιχτό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της από 18/6/2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

    7. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    8. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    10. Ανάθεση στον Αθανάσιο Μάλλιο να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων της Αναστασίας  Πεμπελίδου του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου.

    11. Αποδοχή της αγωγής Μαρίας Δασκαλοπούλου κλπ 48,της παρέκτασης της δίκης στο Μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών και ανάθεση σε δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την συζήτηση της αγωγής  στο Δικαστήριο.

    12. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ»

    13. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2020.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα