ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης