ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης