ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης