Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 21-10-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 21/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 για το κληροδότημα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ».

 

    2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 για το κληροδότημα «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΤΗ»

    3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

    5. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.67/2019 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και κατά του Γεωργίου Μπανάβα.

    6. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της Στυλιανής Περουλιδάκη σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

    7. Ανάθεση στον Στυλιανό Καμπούρη της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου για δάνειο χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Ν. Προποντίδας για την εκτέλεση του έργου «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Ν. Προποντίδας».

    8. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    9. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

    10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» (αρ.μελ.8/2017).

    11. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ.μελ.26/2017).

    12. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση βλαβών στο κτήριο του Γυμνασίου & Λυκείου (Λυκειακές τάξεις) Σημάντρων» (αρ.μελ.01/2019).

    13. Διαγραφή ποσών έπειτα από λάθος εισπράξεις από τα ηλεκτρονικά αρχεία των ΕΛΤΑ.

    14. Διαγραφή μέρους οφειλής που αφορά τέλος 5% ετών 2009 έως και 2017.

    15. Διαγραφή οφειλής που αφορά τέλος 5% ετών 2006 έως και 2011.

    16. Διαγραφή οφειλών  από εισφορά σε χρήμα δικαιούχων οικοπέδων  Διονυσίου, μετά από συμβολαιογραφική  αποποίηση των δικαιωμάτων τους επί του  οικοπέδου.

    17. Διαγραφή ποσού από τέλος χρήσης - εγκατάστασης περιπτέρου.

    18. Διαγραφή τελών κοιμητηρίων.

    19. Καταμερισμός καταναλώσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας.

    20. Διαγραφές τελών Δ.Ε. Τρίγλιας.

    21. Διαγραφή τέλους Δ.Ε. Καλλικράτειας.

    22. Διαγραφή τελών Δ.Ε. Μουδανιών.

    23. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2019.

    24. Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    25. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2020.

    26. Έγκριση της υπ’ αριθμ.48/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019. 

    27. Τήρηση όρου δανειακής σύμβασης στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ»

    28. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 890,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υπηρεσία παράθεσης καφέ και δείπνου κατά τη διοργάνωση διήμερης συνάντησης εργασίας του έργου «BeePathNet – Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe» του «URBACT III», στο Δήμο Ν. Προποντίδας στις 23 – 24 Οκτωβρίου 2019.

    29. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

    31. Παροχή εξουσιοδότησης σε συγκεκριμένο πρόσωπο/α για  τη διαχείριση του λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ε.Τ.Ε. Α.Ε, που θα τηρείται στο όνομα του κληροδοτήματος Καλλιόπη Πάτη.

    32. Παροχή εξουσιοδότησης σε συγκεκριμένο πρόσωπο/α για τη διαχείριση του λογαριασμού στην ΕΤΕ ΑΕ , που   τηρείται στο όνομα του κληροδοτήματος Δημητρίου Καρατζίκου.

    33. Απ’ ευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της κατασκευής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» (Αρ. μελ. 20/2019) (CPV: 45214200-2).

    34. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΕΜΕΝΑΚΗ Δ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    35. Άσκηση ή μη ανακοπής  κατά της υπ΄ αρ. 74/2019 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής  και κατά του Ιωάννη Μαναβάκη.

    36. Ηλεκτροδότηση με τριφασική παροχή Νο3 για την ηλεκτροδότηση του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στην οδό «Σελεμενάκη Δημ.» της Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    37. Αποδοχή χορηγίας προϊόντων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    38. Παραλαβή του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Προποντίδας».

    39. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αρ. 6061/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά της Αναστασίας  Ιωσηφίδου κλπ 9 εργαζομένων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    40. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της υπ΄ αριθμ. 16143/9-10-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

    41. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αρ. 339/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν Μουδανιών  και κατά της ΕΕ με την επωνυμία ¨”ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”

    42. Παράταση ισχύος Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, σεισμούς) και ατυχήματα μεταφορών ή τεχνολογικά ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    43. Έγκριση της 221/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης σχετικά με την ψήφιση της 2ης αναθεώρησης της έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας του διαχειριστικού έτους 2019.

    44. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Ν. Προποντίδας.

    45. Αναπροσαρμογή Τιμών Ζώνης ακινήτων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την επιβολή του ΤΑΠ.

    46. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.570/2018 απόφασης Δ.Σ. Ν. Προποντίδας με θέμα «Μείωση Δημοτικών Τελών και Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Δήμου Ν. Προποντίδας»

    47. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

    48. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας.

    49. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Προποντίδας.

    50. Μετακίνηση Δημάρχου.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα