Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 Πρόσληψη Καλλιτεχνικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού στον Ο.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1 2019

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΧ1 2019

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2019