Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20Α της διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Αρ. Μελ: 3/11) προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, στο Δημαρχείο στα Ν. Μουδανιά, στις 20/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς