Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 18-09-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 18/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.570/2018 απόφασης Δ.Σ. Ν. Προποντίδας με θέμα «Μείωση Δημοτικών Τελών και Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Δήμου Ν. Προποντίδας»

    3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών» (αρ. μελ.56/2014)» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδ. Πράξης/MIS5001014, κωδ. Υποέργου 1).

    5. Εισήγηση για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ANAΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (Αρ. Μελ.: 28/16) .

    6. Αποδοχή δωρεάς νερών και ξηράς τροφής για του πληγέντες από τη Θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019 στο Δήμο Ν. Προποντίδας.

    7. Αποδοχή χορηγίας σχολικών προϊόντων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    8. Ηλεκτροδότηση με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό της Δημοτικής οδού του οικισμού Σωζόπολης της Τ.Κ. Συλλάτων του Δήμου Ν. Προποντίδας (αριθμός παροχής 25114944).

    9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φλογητών για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

    10. Διαγραφή προστίμου λόγω διπλής χρέωσης.

    11. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της Ειρήνης Χωλίδου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010.

    12. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αξιοποίηση Δημοτικού Κληροδοτήματος «Σελεμενάκη Δ.» με τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ν. Προποντίδας».

    13. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

    14. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσία με ανοιχτό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ»

    15. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Νέας Προποντίδας»

    16. Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στην περιοχή του παραλιακού δρόμου Ν. Πλαγίων – Ν. Τρίγλιας (αρ.μελ.65/2018)».

    17. Παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στην περιοχή του παραλιακού δρόμου Ν. Πλαγίων – Ν. Τρίγλιας (αρ.μελ.65/2018)».

    18. Παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στην περιοχή του παραλιακού δρόμου Ν. Πλαγίων – Ν. Τρίγλιας (αρ.μελ.65/2018)».

    19. Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ.μελ.19/2019).

    20. Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, Οικονομικού έτους 2018.

    21. Έγκριση της υπ’ αριθμ.38/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019. 

    22. Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2019.

    23. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων.

    24. Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του  Ν.4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται σε γεγονότα απρόβλεπτα, για την ανάθεση της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».

    25. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα