Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας”.

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα, βαλβίδες και λοιπός εξοπλισμός), αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου, αναβάθμιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Τέλος περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε:

    • Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης με αναρρόφηση (Vacuum) από πολυαιθυλένιο, Φ 90 ως Φ 250 ενδεικτικού μήκους 6.860 μέτρα, με τουλάχιστον 120 φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου, με βαλβίδα κενού που θα διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και λοιπό κατάλληλο εξοπλισμό.

    • Δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2 στο υφιστάμενο βαρυτικό αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου μήκους 1.160 μέτρων διαμέτρου 140χλστ.

    • Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό Αντλιοστάσιο VS-2 με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και την αναβάθμιση του υφισταμένου αντλιοστασίου Διονυσίου έτσι ώστε να δεχτεί και να προωθήσει προς την Ε.Ε.Λ. τα λύματα.

    • Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων που αφορά σε έργα διαμόρφωσης και διευθέτησης του χώρου, σε έργα εξυγίανσης εδάφους, σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις με τις απαιτούμενες αντλήσεις, στην κατασκευή θεμελίων και ανωδομής κτιρίων και δεξαμενών με τις απαραίτητες στεγανώσεις, στην κατασκευή σωληνώσεων, φρεατίων κλπ. Έργων αυλής, στα έργα υποδομής (επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων) σε όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των έργων προεπεξεργασίας, δεξαμενής εξισορρόπησης, βιολογικής βαθμίδας, μονάδας MBR, επεξεργασίας λάσπης, κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών - αυτοματισμών. Πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά έργα αυτοματισμού για τα αντλιοστάσια, έργα αναρρόφησης και Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 4.900.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,  την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/10/2019  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/10/2019.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Προκήρυξη με ΑΔΑ

ΕEEΣ

ΕEEΣ σε xml

ΕΟΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεύχος Υπολογισμού και Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού Αποχέτευση Μουριές

Κανονισμός Μελετών Αποχέτευση Μουριές

ΕΣΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ

Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕ

Τεχνική περιγραφή

ΣΑΥ

ΦΑΥ 

Τοπογραφικό Έργων ΕΕΛ

Οριζοντιογραφία Δικτύου

Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων

Σχέδια Υφιστάμενου Αντλιοστασίου Παραλίας Διονυσίου σε μορφή zip