Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 10-07-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στην παραλία Διονυσίου της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. 2019 σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ.34574/5-7-2018 ΚΥΑ.

    3. Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2019.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος