Δελτία Τύπου

Ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ

Σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου Ν.4611/2019 (άρθρα 110-117) ο Δήμος Ν.Προποντίδας καλεί τους οφειλέτες του να προσέλθουν, προς ενημέρωσή τους και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους. 

Ρυθμίζονται οφειλές τρίτων προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 17.5.2019) δηλαδή οι οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι 17.7.2019. Οι οφειλέτες μπορούν, κατόπιν αιτήσεως που θα υποβάλλουν στο Ταμείο του Δήμου, να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη του Ν. 4611/2019, με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Σεπτεμβρίου του 2019 

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα