ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης