Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 15-04-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 15/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

        1. Επανακαθορισμός τέλους που αφορά στη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης αναφορικά με το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ».

        2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Κρήνης.

        3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών».

        4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2)

        5. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση τoυ κ. Mπιλέτσιου Αντώνιου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

        6. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της Αλεξάνδρας Χαρισμίδου  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2  του Ν. 3852/2010.

        7. Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2019.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος