Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης