Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ ν 2308/1995

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης