Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/2007.

2. Τις διατάξεις του βδ/τος 28.3/15.4.1957 «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α΄), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. 5/16.1.2019 (ΑΔΑ: ΨΟΜ5ΩΚΤ-9ΘΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας με θέμα: «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου για το έτος 2019», που υποβλήθηκε για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το αριθ. 2052/22.1.2019 έγγραφό μας.

 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 587/Β΄/14.4.2011, με τις τροποποιήσεις του στο ΦΕΚ834/Β΄/2013, στο ΦΕΚ 2745/Β΄/2013, στο ΦΕΚ 3416/Β΄/2017 και στο ΦΕΚ 3545/Β΄/2018) του Δήμου μας που ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα την παρ. 5 του άρθρου 27.

5. Την αριθ. 2047/22.1.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας για την πρόβλεψη των απαραίτητων πιστώσεων, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών των Υδρονομέων Άρδευσης, στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2019.

6. Την αριθ. 15/2553/21.1.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΣ8ΩΚΤ-ΓΦΑ) απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την καταβολή των τακτικών αποδοχών και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών των υδρονομέων άρδευσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νέας Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019.

7. Την αριθ. 202/2517/24.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΑΥΩΩΚΤ-955) απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη και ψήφιση των υποχρεωτικών δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νέας Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019, που αφορά και την καταβολή των τακτικών αποδοχών και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών των υδρονομέων άρδευσης που θα προσληφθούν από το Δήμο μας το έτος 2019.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από αύριο Πέμπτη 7.2.2019 έως και την Παρασκευή 15.2.2019, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων (Βιθυνίας 2) στα Νέα Μουδανιά, τις ώρες 08:00 έως 15:00).

2

1. Αριθμός θέσεων 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας με την αριθ. 5/2019 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των Υδρονομέων Άρδευσης σε είκοσι δύο (22).

Από τις θέσεις αυτές:

- Τρεις (3) προορίζονται για τον αρδευτικό τομέα της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Μουδανιών (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Δύο (2) προορίζονται για τον αρδευτικό τομέα της Δημοτικής Κοινότητας Σημάντρων (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Πορταριάς (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Δύο (2) προορίζονται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Ζωγράφου (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Δύο (2) προορίζονται για τον αρδευτικό τομέα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Τρίγλιας (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίων (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Νέων Πλαγίων (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Πετραλώνων (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Νέας Τενέδου (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Δύο (2) προορίζονται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Λακκώματος (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Νέας Γωνιάς (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Μία (1) προορίζονται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Νέων Συλλάτων και της Σωζόπολης (απασχόληση έξι (6) μηνών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Κρήνης (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

- Μία (1) προορίζεται για τον αρδευτικό τομέα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μάμαντος (απασχόληση για όλη την αρδευτική περίοδο).

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την αριθ. 5/2019 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από την 15η Μαρτίου έως την 14η Νοεμβρίου του έτους 2019.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να επιλεγεί κάποιος Υδρονομέας Άρδευσης πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

3

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να επιλεγούν Υδρονομείς Άρδευσης οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

Β) πιστοποιητικό του Δημάρχου Νέας Προποντίδας περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο του Δήμου (στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησής του), και

Γ) υπεύθυνες δηλώσεις (για την καλή γνώση ανάγνωσης-γραφής, για την μη καταδίκη σε ποινή που συνεπάγεται στέρηση ικανότητας διορισμού και για την συνδρομή των προσόντων και των προϋποθέσεων πρόσληψης ως Υδρονομέα Άρδευσης).

Αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

7. Αναδιορισμός

Τα Υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικά για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης και την καθιερωμένη σειρά άρδευσης.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής τους στα αρδευτικά αυλάκια μέχρι να φτάσουν σε κάθε αρδευόμενο κτήμα.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των από τις αρμόδιες αρχές ή συμβούλια ή επιτροπές εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

4

στ. Η άμεση γνωστοποίηση στο Δήμο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των παρά τις όχθες των αυλάκων ή εις μικρή από αυτά απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, για τα οποία έχουν αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα της επιλογής με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Προποντίδας.

Επιπλέον θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω παρέχονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νέας Προποντίδας, στα Νέα Μουδανιά, που εδρεύει στο 2ο όροφο του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων, από σήμερα έως και την Παρασκευή 15.2.2019, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00, αλλά και στα τηλέφωνα: 23730-25887 και 23730-25533, FAX: 23730-65037.

Αντίγραφο της πρόσκλησης αυτής χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Δήμαρχος

Καρράς Εμμανουήλ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα