Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. 22-02-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

    1. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»

    2. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ»

    3. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

    4. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

    5. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ».

    6. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ».

    7. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ».

    8. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

    9. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών – αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ». 

    10. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών – αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    11. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών – αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    12. Ανάθεση στον Στυλιανό Καμπούρη της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου για δάνειο χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Ν. Προποντίδας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ν. Καλλικράτειας».

    13. Καθορισμός κωδικών εξόδων για τα εντάλματα προπληρωμής.

   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα