Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 14-01-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

    1. Συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ.1149, 1150/2018 αποφάσεις του 3ου Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς – στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    2. Συγκρότηση μιας ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

    3. Συγκρότηση μιας ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

    4. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

    5. Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανορύξεις – Αξιοποιήσεις Υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας» (αρ.μελ.14/2018).

    6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Σημάντρων.

    7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών.

    8. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του κ. Τριανταφύλλου Σαμαρά σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010.

    9. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την εξέταση υποβληθείσας ένστασης κατά της υπ' αρ. πρωτ. 40212/07-12-2018 Διακηρύξεως Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ”

    10. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την εξέταση υποβληθείσας ένστασης κατά της υπ' αρ. πρωτ. 41025/14-12-2018 Διακηρύξεως Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ”

    11. Έγκριση αποσφράγισης και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    12. Έγκριση αποσφράγισης και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

    13. Έγκριση αποσφράγισης και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος