ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης