Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης