ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης